Projekti ADRION Future 4.0”, zhvillohet ne Universitetin Mesdhetar takimi i dytë me fokus grupet dhe partnerët

U zhvillua  në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërissë, Takimi i II-të i Fokus Grupit në kuadër të projektit “Adrion Future 4.0” . Në këtë aktivitet, morën pjesë 20 biznese të fushës, profesorë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Universitetit të Durrësit e Vlorë të cilët kanë inxhinerinë Navale dhe Transportin Detar , pjesë të kurrikulave. Takimi u moderua nga Nevila Xhindi, drejtuese e Zyrës së Projekteve në UMSH. Rektori i Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof. Dr. Gudar Beqiraj përshëndeti këtë aktvitet duke vlerësuar projektin i cili ka në fokus punësimin e të rinjve nëpërmejet mbështetjes në institucionet rajonale dhe kombëtare të vendeve pjesëmarrëse si Italia, Kroacia, Greqia dhe Shqipëria, për të kuptuar ndikimin e megatrendeve teknologjike në industrite klasike. Në veçanti fusha e studimit të ketij projekti përfshin industrinë e transportit detar dhe ka per qëllim që përmes aplikimit të disa skemave të suksesshme të ndihmojë në hartimin e një modeli të përshtatshëm të industrisë 4.0. Pritshmeritë janë që ky model të kontribuojë për të realizuar Planet Lokale të Veprimit në industrinë e transportit detar (dhe ne sherbimet plotesuese te tij) ne nivel kombëtar dhe rajonal, permes modernizimit të teknologjisë dhe në bashkepunim me kompanitë dhe palët e interesuara. Nisur nga ky këndvështrim projekti pritet të japë një kontribut në zhvillimin e degeve të industrisë ne vend dhe të paraprijë përgatitjsn e të punësuarve të ardhshëm me aftesitë dhe njohuritë e reja të kërkuara nga Industria 4.0. Menaxherja e këtij projekti për qendrën Mesdheu , znj. Sonila Nikolla prezantoi më në detje objektivat dhe partneritetin në këtë projekt. Në vijim të takimit u prezantua Strategjia Rajonale krijuar në kuadër të projektit Future 4.0 , nga znj Manjola Kapedani. Nga përfaqësuesit e Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë, njëkohësisht patnerë në këtë projekt u prezantuan praktikat më të mira nga Kompanitë e biznesit të sektorit të Nautikës në Shqipëri. Në takim theksi u vu gjithashtu në përcaktimin e një plani veprimi për zbatimin në vijim të projektit dhe zgjerimi i takimeve me më shumë përfaqësues të politikbërjes dhe vendimarrjes. Projekti ADRION Future 4.0 është një platformë e vlefshme për të nxitur dialogn me palët kycce të interesit duke krijuar më shumë mundësi për bashkëpunim midis universitetit, industrive inovatore dhe biznesit.

Termat e references-Expert komunikimi dhe Vizibiliteti

Terms of Reference for  IPA2014AL18-1 Communciation and Vissibility Action Plan Expert
In the framework of the project: “Young toward EUROPE”, as per the grant agreement between General Directorate for Financing and Contracting of EU, World Bank and other donor funds Central Finance and Contracting Unit, Ministry of Finance in Albania, and Mesdheu Center (MC) endorsed for financing by the European Union with Ref. IPA 2014/Al/18, implemented in partnership with “Bulgarian School of Politics in Bulgaria” and “Edukimi drejt se Ardhmes” in Albania,  Mesdheu Center is opening the call for ans Expert for the Communication and Vissibility Action Plan of the project.
Please find  ToRs on the link below :

You can find  ToRS


http://www.umsh.edu.al/announcements#undefined4


 Çelet në UMSH shkolla dimërore “Informim dhe Privatësi”

Universiteti Mesdhetar, Marrëveshje bashkëpunimi  me Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale


Çelet shkolla dimërore “Informim dhe Privatësi”, për studentët dhe stafin akademik. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, nënshkroi sot marrëveshjen e bashkëpunimit ndërinstitucional me  Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përfaqësuar nga Komisioneri, z. Besnik Dervishi. Marrëveshja ka për qëllim bashkëpunimin e ndërsjelltë  në zbatimin e standardeve më të larta në fushën e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Sipas saj palët angazhohen edhe në hapjen dhe në organizimin e Shkollës për aftësimin e studentëve dhe stafit akademik e administrativ, në marrjen e njohurive mbi të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. ”Nënshkrimi i kësaj marrëveshje, ka një rëndësi të veçantë për studentët e Universitetit tonë, sepse shpresohet që nëpërmjet saj do të hapen më shumë mundësi që ata të marrin njohuri të kualifikuara mbi legjislacionin në fuqi për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe të njihen me  raste konkrete të praktikës në këto”, u shpreh gjatë ceremonisë, themeluesi i Universitetit Mesdhetar, Prof. ..Anastas Angjeli. Sipas tij, të dyja palët priren nga dëshira e mirë për të konsoliduar bashkëpunimin midis tyre në drejtime konkrete, për të siguruar të ardhmen e një brezi të ri të mbrojtur dhe të mirëinformuar për të drejtat e tyre. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtes së të Dhënave Personale z. Besnik Dervishi, u shpreh se, njohja e legjislacionit të të dy këtyre fushave ,privatësia dhe e drejta e informimit, nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet e arsimit të lartë është mjaft e rëndësishme. “Zyra e Komisionerit po e konsolidon këtë traditë me disa Universitete në vend, me synimin për të nxitur edukimin shoqëror në respektimin e të drejtave themelore të njeriut”, tha zoti Dervishi. Marrëveshja e firmosur  përfshin  komponentë të tillë të rëndësishëm si respektimi dhe ruajtja e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale, respektimi i të drejtës për informim për dokumentat zyrtare, zbatimi i procedurave më të mira për shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit etj.Ato janë objekt veprimtarie për Zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, por janë njëkohësisht edhe pjesë e kurrikulave mësimore në disa nga degët e fakulteteve të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.