Projekti ADRION Future 4.0”, zhvillohet ne Universitetin Mesdhetar takimi i dytë me fokus grupet dhe partnerët

U zhvillua  në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërissë, Takimi i II-të i Fokus Grupit në kuadër të projektit “Adrion Future 4.0” . Në këtë aktivitet, morën pjesë 20 biznese të fushës, profesorë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Universitetit të Durrësit e Vlorë të cilët kanë inxhinerinë Navale dhe Transportin Detar , pjesë të kurrikulave. Takimi u moderua nga Nevila Xhindi, drejtuese e Zyrës së Projekteve në UMSH. Rektori i Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof. Dr. Gudar Beqiraj përshëndeti këtë aktvitet duke vlerësuar projektin i cili ka në fokus punësimin e të rinjve nëpërmejet mbështetjes në institucionet rajonale dhe kombëtare të vendeve pjesëmarrëse si Italia, Kroacia, Greqia dhe Shqipëria, për të kuptuar ndikimin e megatrendeve teknologjike në industrite klasike. Në veçanti fusha e studimit të ketij projekti përfshin industrinë e transportit detar dhe ka per qëllim që përmes aplikimit të disa skemave të suksesshme të ndihmojë në hartimin e një modeli të përshtatshëm të industrisë 4.0. Pritshmeritë janë që ky model të kontribuojë për të realizuar Planet Lokale të Veprimit në industrinë e transportit detar (dhe ne sherbimet plotesuese te tij) ne nivel kombëtar dhe rajonal, permes modernizimit të teknologjisë dhe në bashkepunim me kompanitë dhe palët e interesuara. Nisur nga ky këndvështrim projekti pritet të japë një kontribut në zhvillimin e degeve të industrisë ne vend dhe të paraprijë përgatitjsn e të punësuarve të ardhshëm me aftesitë dhe njohuritë e reja të kërkuara nga Industria 4.0. Menaxherja e këtij projekti për qendrën Mesdheu , znj. Sonila Nikolla prezantoi më në detje objektivat dhe partneritetin në këtë projekt. Në vijim të takimit u prezantua Strategjia Rajonale krijuar në kuadër të projektit Future 4.0 , nga znj Manjola Kapedani. Nga përfaqësuesit e Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë, njëkohësisht patnerë në këtë projekt u prezantuan praktikat më të mira nga Kompanitë e biznesit të sektorit të Nautikës në Shqipëri. Në takim theksi u vu gjithashtu në përcaktimin e një plani veprimi për zbatimin në vijim të projektit dhe zgjerimi i takimeve me më shumë përfaqësues të politikbërjes dhe vendimarrjes. Projekti ADRION Future 4.0 është një platformë e vlefshme për të nxitur dialogn me palët kycce të interesit duke krijuar më shumë mundësi për bashkëpunim midis universitetit, industrive inovatore dhe biznesit.

Termat e references-Expert komunikimi dhe Vizibiliteti

Terms of Reference for  IPA2014AL18-1 Communciation and Vissibility Action Plan Expert
In the framework of the project: “Young toward EUROPE”, as per the grant agreement between General Directorate for Financing and Contracting of EU, World Bank and other donor funds Central Finance and Contracting Unit, Ministry of Finance in Albania, and Mesdheu Center (MC) endorsed for financing by the European Union with Ref. IPA 2014/Al/18, implemented in partnership with “Bulgarian School of Politics in Bulgaria” and “Edukimi drejt se Ardhmes” in Albania,  Mesdheu Center is opening the call for ans Expert for the Communication and Vissibility Action Plan of the project.
Please find  ToRs on the link below :

You can find  ToRS


http://www.umsh.edu.al/announcements#undefined4


 Forumi, propozohet ngritja e Platformës Dixhitale Ndëruniversitare

Si do mbështeten idetë e biznesit të  studentëve nga Shqipëria e rajoni

Të rinjtë dhe bashkëpunimi rajonal nëpërmjet teknologjisë dhe inovacionit. Mundësitë e reja për të zgjeruar tregun e përbashkët si dhe nxitjen e edukimit të mëtjeshëm në funskion të  mbështetjes së sipërmarrjes universitare. Këto ishin disa nga tematikat kryesore që u diskutuan në Forumin  për  “Politikat e BE dhe  mundësitë e bashkëpunimit ne territorin e BE të fokusuara në teknologjinë, inovacionin  dhe rininë e hapsirës Adriatiko- Joniane”. Themeluesi i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof. Dr Anastas Angjeli ishte  pjesë e panelit  ku referooi punimin  “Platforma dixhitale e universitetit si mjet integrimi ne tregun rajonal”. Përmes këtij punimi ai , bëri  më evidente mundësinë e bashkëpunimit rajonal në rritjen dhe zhvillimin e sipërmarrjes universitare.  Duke theksuar se  universitetet kanë kontribuar për të ndryshuar në një kohë të shkurtër tek studentët si konceptin e figurës së sipërmarrësit ashtu dhe ndjesinë e sigurisë për të punuar për vete, Prof Angjeli nënvizoi se  është e dukshme nxitja e frymës sipërmarrëse duke futur më shumë lëndë të specializuara në këtë drejtim, “Pothuajse të gjitha universitetet në Shqipëri, por dhe në rajon si hap të parë për rritjen e sipërmarrjes universitare kanë zgjedhur ndërtimin e inkubatorëve apo akseleratorëve të biznesit. Në njëkëndvështrim të përgjithshëm rezultatet janë pozitive, por këto instrumenta të përdorur në vend që të hapin tregun, e mbyllën atë në rang universitetindhe izolimi nuk rriti konkurrencën”, u shpreh Prof Angjeli në fjalën e tij. Duke u ndalur tek zgjerimi i tregut dixhital dhe  mundësitëqë ai hap në edukimin sipërmarrës universitare, themeluesi i UMSH u shpreh se tregu dixhital i ka të gjitha karakteristikat e një tregu unik dhe është pjesë e pandarë e tregut global. Në këtë kontekst, ai  propozoi për bashkëpunimin rajonal një produkt që vendoset në tregun dixhital dhe ju shërben të gjithë universiteteve pjesë e këtij tregu.  PLATFORMË DIXHITALE NDËRUNIVERSITARE  që studentët të mund të aplikojnë nga të gjitha vendet dhe të ballafaqojnë idetë e tyre të biznesit, nga tëgjitha këndvështrimet e shqyrtimit të tyre. Platforma dixhitale konceptohet si një instrument që mundëson identifikimin e elementëve krijues, mbështetjen dhe promovimin e ideve të reja drejt shndërrimit të tyre në inisiativa sipërmarrëse. Të projektuara si një aplikacion i lehtë në përdorim dhe i thjeshtë në përpunimin e të dhënave, platforma do të lejonte mbledhjen, vlerësimin, analizën dhe testimin e ideve të reja të studentëve, si individë ose në grupe. Objektivi është tërheqja e sa më shumë ideve që lindin në mjedisin universitar dhe jashtë tij, në të gjithë rajonin. Platformat ju krijon mundësi specialistëve të fushave që lidhen me aplikimet, të përpunojnë idetë e paraqitura nga studentët dhe të vlerësojnë probabilitetin e suksesit të këtyre ideve. Platforma mund të funksionojë si një sistem që mundëson matjen e probabilitetit të suksesit të një ideje biznesi qe vjen nga cdo cep i rajonit dhe ju ve në dispozicion specialistëve të gjithë rajonit informacionet e nevojshme që të analizojnë më tej këtë ide. Kështu specialistë nga fushat përkatëse ne Shqiperi, Greqi, Kroaci, etj mund të japin gjykimin paraprak për suksesin e ketij biznesi potencial. Kështu nga një treg lokal i prodhimit dhe vlerësimit të ideve të biznesit kalojmë në një treg rajonal më tëmadh, më konkurencial me më shumë mundësi financimi. 

 

 

UMSH, marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Studimeve Albanologjike

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë dhe Akademia e Studimeve Albanologjike,  nënshkruan  një marrëveshje bashkëpunimi. Kjo marrëveshje, u firmos mes rekotrëve respektivë Akademik Gudar Beqiraj    dhe   Akademik Marenglen Verli. Sipas kësaj marrëveshjeje,  dy institucionet marrin përsipër të bashkëpunojnë në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor. Ato do të  inkurajojnë  kontaktet  e drejtpërdrejta   ndërmjet  anëtarëve  të personelit  akademik  të fakulteteve, departamenteve, institucioneve kërkimore dhe studentëve. Të dy institucionet arsimore do të munden të shkëmbejnë  personelin akademik për zhvillime leksionesh speciale nga autoritetet shkencore, në ciklet e ndryshme universitare nga niveli bachelor deri në studimet doktorale. Gjithashtu falë kësaj marrëveshjeje, UMSH dhe ASA do të munden të shkëmbejnë  studentë, të promovojnë dhe prodhojnë publikime të përbashkëta në kërkimin shkencor;si  dhe të organizojnë pjesmrrje në programe  të veçanta  akademike  afatshkurtra.