• Master i Shkencave në Financë Bankë
 • Master Profesional në Administrim Biznesi
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim Arsimi
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim Arti
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim Shëndeti
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim i Pasurive të Paluajtshme
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim Turizmi
 • Master Profesional në Sisteme Informacioni në Biznes
 • Master i Shkencave në Sisteme Informacioni në Biznes
 • Master i Shkencave në E Drejtë Civile dhe Tregtare
 • Master i Shkencave në E Drejtë Publike
 • Master i Shkencave në Marrëdhënie Ndërkombëtare
 • Master Profesional në Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil: Studime Mesdhetare
 • Master Profesional në Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil: Studime Europiane
 • Master i Shkencave në Shkenca Politike
 • Master Profesional në Shkenca Politike me profil: Administratë Publike
 • Master Profesional në Shkenca Politike me profil:Qeverisje Vendore
 • Master Profesional në Shkenca Politike me profil: Politikat Sociale
 • Master i Shkencave në Psikologji me profil: Psikologji Organizative
 • Master i Shkencave në Psikologji me profil: Psikologji Komunitare