• Biblioteka
 • Zyra e Këshillimit të Studentëve dhe e Karrierës
 • Sekretaria mesimore dhe zyrat e pranimeve
 • Konsulencë
 • Jeta Sociale në UMSH
 • Këshilli Studentor

Biblioteka e Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë, është njësi ndihmëse e cila kontribuon , së bashku me njësitë kryesore dhe bazë, në zhvillimin e procesit akademik, kërkimor e shkencor. ShLP Mesdhetare e Shqipërisë vendos në dispozicion të studentëve të tij një bibliotekë të pasur të specializuar kryesisht në shkencat ekonomike, shkencat politike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.

Literaturë në gjuhën shqipe por edhe në gjuhë të huaja. Në bibliotekë ekziston departameti i bibliotekës dixhitale ku studentët mund të zgjedhin mes mijëra titujve literaturë për kërkimet e tyre shkencore. Biblioteka e Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë, në bashkëpunim me Fakultetet dhe stafin akademik, në vazhdimësi kujdeset për freskimin e literaturës dhe teksteve egzistuese për t’ju përgjigjur sa më mirë nevojave të studentëve dhe për të qenë në korrent të zhvillimeve të fundit të kërkimit shkencor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Të gjithë sudentët e Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë, kanë të drejtën e përdorimit të materialeve, teksteve dhe librave të Bibliotekës së Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë, në ambientet e Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë dhe në përdorim personal.

Librat apo tekstet e nevojshëm merren në Bibliotekën e Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë, kundrejt ID-së së studentit dhe shënimeve përkatëse në dosjen e tij, për një periudhëne përcaktuar në Rregulloren e Bibliotekës.
Zyra e Këshillimit të Studentëve dhe e Karrierës kryen këto funksione:

 • Përgatitjen e guidave e fletëpalosjeve orientuese për studentët e vitit të parë;
 • Dhënien e informacionit për programet dhe kurrikulat e studimeve;
 • Dhënien e informacionit për diplomat që ofron Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë;
 • Mbajtje e të dhënave për punësimin e të diplomuarve;
 • Pranimin e kërkesave dhe dhënien e përgjigjeve për miratim të ndërprerjes së studimeve, për miratimin e rifillimit të studimeve, për miratim ndryshimi dege brenda ShLP Mesdhetare e Shqipërisë;
 • Ndjekjen e punësimit të të diplomuarve.
 • Informimi i studentëve e ardhshëm (maturantët aplikantë) për programet e studimeve që ofron ShLP Mesdhetare e Shqipërisë dhe kërkesat, politikat dhe standartet e pranimit;
 • Këshillimi i studentëve të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë që diplomohen në nivelin e parë për mundësitë e studimeve në nivelin e dytë, në UMSH ose universitete të tjera, të vendit dhe të huaja;
 • Këshillimi i studentëve të Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë  që diplomohen në nivelin e parë dhe të dytë për mundësitë e punësimit në tregun e brendshëm të punës, në sektorin publik dhe privat, si edhe mundësitë e punësimit në tregjet rajonale dhe më gjerë.

Sekretaria Mësimore dhe Pranimet kryen këto funksione:

 • Harton, plotëson, dhe mban të gjithë dokumentacionin e proçesit mësimor lidhur me studentët dhe provimet.
 • Realizon proçedurat e pranimeve si dhe mban dokumentacion përkatës.
 • Koordinon dhe monitoron realizimin e proçesit mësimor në ambjentet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.
 • Informon studentët dhe publikun e interesuar për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me proçesin mësimor.
 • Pritja e aplikantëve dhe studenëtve të rinj.
 • Shpërndarje e informacionit për orientimin e aplikantëve dhe studentëve të rinj.
 • Kryerja e procedurave të pranimit të studentëve të rinj.
 • Ndjekja e ecurisë së studentëve të pranuar.
 • Mbajtja e adresaës postare, adresës elektronike dhe numrit të telefonit të çdo studenti.

Mbajtja e dosjes personale të çdo studenti.

Sipas kërkesave dhe nevojave të sudentëve, Sekretaria Mësimore dhe Pranimet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë organizon konsulta ndërmjet pedagogëve dhe studentëve, gjatë vitit akademik, përpara dhe pas sezoneve të provimeve. Konsultat u shërbejnë studentëve për të thelluar njohuritë e tyre dhe për të marrë informacion më të detajuar në lidhje punën e tyre kërkimore shkencore. Përvec konsultave të gjithë pedagogët kanë orë të vecanta gjatë të cilave presin studentët në zyrat e tyre që gjenden në godinën e Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë.

Për përmirësimin e cilësisë së jetës së studentëve, Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë ofron kushtet dhe mundësitë e mëposhtëme:

 • Shërbime nga institucione dhe zyra të posaçme mbështetje dhe informimi, si Zyra e Informimit dhe Këshillimit për Studentët dhe Zyra e Këshillimit të Karrierës;
 • Kushte komode për mësim dhe studim;
 • Mjetet e nevojshme të komunikimit;
 • Informacion për mundësitë e punësimit për studentët me nevoja ekonomike;
 • Informacion, mbështetje dhe orientim për sigurimin e kushteve të përshtatshme për jetesë për studentët që vijnë nga jashtë Tiranës;
 • Asistencë dhe mbështetje për kreditim të studentëve me nevoja ekonomike;
 • Mbështetje të veprimtarisë së organizatave dhe këshillave studentore;
 • Mbështetje të pjesëmarrjes së studentëve në veprimtari kulturore, sportive, argëtuese, udhëtime etj.

Këshilli Studentor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, është një organizim i pavarur i studentëve i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë, në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve.

 

Këshilli Studentor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë nuk mund të organizohet me struktura të tjera politike e jopolitike, jashtë institucioneve përkatëse të arsimit të lartë.