Home > Rreth nesh > Ndërkombëtarizimi

Marrëdhëniet me Jashtë

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë ka si objektiv implementimin e politikës bashkëpunuese të Universitetit "Mesdhetar i Shqipërisë" me Universitetet e huaja. Bashkëpunimi ndërmjet Universiteteve në rajonin europian por edhe më gjerë është një nga domosdoshmëri e epokës në të cilën jetojmë dhe një prioritet i të gjitha institucioneve të arsimit të lartë. Si rrjedhojë zyra për marrëdhëniet me jashtë në Universitetin "Mesdhetar i Shqipërisë" synon forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të eksperiencave në nivel studentësh, stafi akademik dhe programesh studimi ndërmjet  dhe universiteteve të huaja.

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë ofron shërbime lidhur me projekte për personelin akademik dhe studentët e Universitetit "Mesdhetar i Shqipërisë", duke ndihmuar në gjetjen e fondeve, dhënien e informatave për grante të ndryshme, projekte, organizimin e trajnimeve të ndryshme etj. si dhe funksionon gjithashtu në ndihmë dhe në shërbim të studentëve dhe stafit akademik të Universitetit "Mesdhetar i Shqipërisë", lidhur me lëvizjen e tyre në vende të tjera në kuadrin e programeve të ndryshme akademike ndërkombëtare.

Në të njëjtën kohë Zyra për Marrëdhënie me jashtë është në dispozicion të studentëve të huaj të ardhur tek ne në kuadër të programeve të shkëmbimit të studentëve.

 

LISTA E BASHKEPUNIMEVE NDERKOMBETARE

Eaton Business School -England

Universita LUM (Jean Monnet University Casammassima(Ba)- Italy

University of East Anglia - England

University Giustino Fortunato-Telematics of Benevento - Italy

Kolegji Iliria - Kosovë

Istanbul Aydin University -Turkey

University of Tuzla-Bosnia and Hezegovina

VUZF Sofia University, Bulgaria

Universita Degli Studi di Catania- Italy

Kolegji Universitar i Biznesit- Kosovë

International University of Struga- Macedonia

University of Cyprus- Cyprus

Universita Degli Studi Link Campus- Italy

EMUNI University- Slovenia

Fon University - Skopia

Dzemal Bijedic University -Bosnia and Hercegovina

Dimitrie Cantemir Christian University - Romania

Universita della Calabria -Italy

University of Social Science Lodz- Poland

University Mediterranean Podgorica- Montenegro

University of Nis - Serbia

The Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs and the Diplomatic Academy of London -England

State University of Library studies and information technologies-Sofia -Bulgaria

Kolegji Universium - Kosovë

Sigmund Freud University of Paris – France

CEMAS Sapienza –Italy

Universita di Bologna -Italy

Kolegji AAB - Kosovë

Universita di Aldo Moro, Bari -Italy

European Center for Peace and Development of the University for Peace est.by the United Nations - Belgrade

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim