Home > ShËrbime > Sekretaria mësimore

Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore dhe Pranimet kryen këto funksione:

 • Harton, plotëson, dhe mban të gjithë dokumentacionin e proçesit mësimor lidhur me studentët dhe provimet.
 • Realizon proçedurat e pranimeve si dhe mban dokumentacion përkatës.
  Koordinon dhe monitoron realizimin e proçesit mësimor në ambjentet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.
 • Informon studentët dhe publikun e interesuar për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me proçesin mësimor.
 • Pritja e aplikantëve dhe studenëtve të rinj.
 • Shpërndarje e informacionit për orientimin e aplikantëve dhe studentëve të rinj.
 • Kryerja e procedurave të pranimit të studentëve të rinj.
 • Ndjekja e ecurisë së studentëve të pranuar.
 • Mbajtja e adresaës postare, adresës elektronike dhe numrit të telefonit të çdo studenti.
 • Mbajtja e dosjes personale të çdo studenti.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim