Home > KËrkimi shkencor > Bashkëpunime

Bashkëpunime

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, është një institucion i arsimit të lartë bashkëkohor i cili është themeluar mbi një sistem vlerash që karakterizon epokën në të cilën jetojmë dhe shpreh aspiratat e një gjenerate te re te cilën ka si synim ta edukojë. Bashkëpunimi shkencor ndërmjet universiteteve dhe instituteve kërkimore shkencore, shkëmbimi i eksperiencave, stafeve akademike dhe studentëve, shkëmbimi i programeve dhe i ideve  janë disa  nga tiparet kryesore të sistemit modern te arsimit të lartë. Dinamika e këtij procesi ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin paralel të institucioneve të arsimit të lartë dhe të kërkimit shkencor në rajonin e Mesdheut dhe të Evropës. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, që ka si qëllim zhvillimin e arsimit të lartë ne Shqipëri dhe ne rajon është mbështetes aktiv i këtij procesi. Bashkëpunimet shkencore do te jenë gjithmonë një nga angazhimet kryesore të Universitetit tonë.

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, në bashkëpunim me njësitë e veta funksionale kryen studimin e tregut ndjek një strategji të hapur për bashkëpunimin dhe partneritetin në nivel rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar për realizimin e misionit dhe qëllimit të tij.Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, ndjek një politikë favorizuese për mobilitetin e personelit akademik dhe të studentëve në nivel ndërkombëtar duke mundësuar dhe financuar pjesëmarrjen në aktivitete të ndryshme akademik brenda dhe jashtë vendit, anëtarë të personelit të tij akademik.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim