Home > KËrkimi shkencor > Marrëdhëniet me jashtë

Marrëdhëniet me Jashtë

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë ka si objektiv implementimin e politikës bashkëpunuese të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë me Universitetet e huaja. Bashkëpunimi ndërmjet Universiteteve në rajonin europian por edhe më gjerë është një nga domosdoshmëri e epokës në të cilën jetojmë dhe një prioritet i të gjitha institucioneve të arsimit të lartë. Si rrjedhojë zyra për marrëdhëniet me jashtë në SHLP Mesdhetare e Shqiperise synon forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të eksperiencave në nivel studentësh, stafi akademik dhe programesh studimi ndërmjet  dhe universiteteve të huaja.

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë ofron shërbime lidhur me projekte për personelin akademik dhe studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, duke ndihmuar në gjetjen e fondeve, dhënien e informatave për grante të ndryshme, projekte, organizimin e trajnimeve të ndryshme etj. si dhe funksionon gjithashtu në ndihmë dhe në shërbim të studentëve dhe stafit akademik të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, lidhur me lëvizjen e tyre në vende të tjera në kuadrin e programeve të ndryshme akademike ndërkombëtare.

Në të njëjtën kohë Zyra për Marrëdhënie me jashtë është në dispozicion të studentëve të huaj të ardhur në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë në kuadër të programeve të shkembimit të studentëve.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim