Home > Njoftime > Njoftimi për provimet 2020

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR STUDENTËT

 

 

A.    STUDENTËT QË NDJEKIN MËSIMET ONLINE , do të vazhdojnë të ndjekin procesin mësimor për periudhën e mbetur të vitit akademik në të njëjtën mënyrë ,duke përfunduar e përmbyllur të gjitha detyrimet akademike sipas Planit Kalendar  të miratuar që në fillim të Vitit Akademik si me poshtë.

DATAT Provimet
08 - 20 qershor Provimet përfundimtare të semestri të dytë per sistemin Bsc

15 - 20 qershor Provimet përfundimtare të semestri të dytë per sistemin Master
22 - 23 qershor Dorëzimi i punimit të diplomës në departament
27 qershor - 04 korrik Sezoni i riprovimit për studentët të cilët kanë përmbushur detyrimin e përfundimit të procesit mësimor në vitin e 3 te ciklit Bsc /vitin e pare dhe Master profesional/ Vitin e dyte Master Shkencor
06 - 09 korrik Provimi i formimit per sistemin Bsc dhe Master Profesional
10 - 15 korrik Mbrojtja e Diplomës
09 - 30 shtator Sezoni i riprovimeve te vjeshtes
01 - 10 tetor Provimi i formimit për sistemin Bsc dhe Master Profesional
01 - 10 tetor Mbrojtja e Diplomës

 

 

Në çdo rast më lart Sekretaria dhe pedagogët e lëndës do ju bëjnë me dije për , datën, orën dhe formen e provimit, para datës së parë të fillimit të çdo sezoni. Këto detaje do shpallen edhe në Ëeb-in e UMSH-së

 

.

 

2.         STUDENTËVE QË KANË HASUR VËSHTIRËSI NË KOMUNIKIMET ONLINE dhe  ndjejnë nevojën e konsultimeve për leksione, ushtrime, seminare etj, të zhvilluara në semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020 , UMSH OFRON PERIUDHA MËSIMORE SHTESË  për t’ju dhënë të gjithë studentëve shanset e barabarta , veç zhvillimit të mësimeve on-line , në ambjentet e Universitetit sipas kalendarit të mëposhtëm, për të mundësuar dhënien e provimeve sipas kalendarit të  mësipërm.

 

a.    18 maj   –  05 qershor

b.    16 korrik – 09 shtator

 

 

Në këte rast , studentët duhet të dërgojnë me shkrim kërkesën pranë sekretarisë mësimore të fakultetit përkates (në forme elektronike)

·         Email - Për programin Bachelor në adresen: sekretariabsc@umsh.edu.al

                       -Për programin Master në

 adresën: sekretariama@umsh.edu.al

 

·         WhatsAPP – në numrat e cel: 069 62 28 401/ 068 50 47 301

             

brenda datës 12 Maj 2020 sipas formatit të mëposhtëm:

 

Emer Mbiemer

   
Programi I Studimit    
Viti I studimit    
Lendet qe duan te ndjekin   1  
    2  
    3  
    4  
    5  
Periudha qe preferojne    
    Maj-Qershor
    Korrik – Gusht

Të gjithë studentëve që do paraqesin kërkese do ju lejohet ndjekja e seancave shtesë, por VETEM NË ORARET E NJOFTUARA NGA SEKRETARIA MËSIMORE

Në bazë të kërkesave , sekretaria mësimore në bashkëpunim me Fakultetet do të organizojnë ne ambjentet e UMSH  mësimin shtesë, sipas nje orari mesimor të mirëpërcaktuar duke respektuar masat e distancimit fizik për ruajtjen e higjenës dhe shëndetit.

Çdo student , i cili do lajmërohet nga sekretaria si dhe në ËEB-in e UMSH , për oraret personalisht, duhet të paraqitet në shkolle sipas orarit të mësimit , i paisur vetë me maska dhe doreza higjenike.


3. STUDENTËT E MBARTUR do të njoftohen nga sekretaria mësimore me të gjitha mënyrat që disponon si edhe në ËEB-in e UMSH-së,  për datat, orët dhe formen e organizimit të provimeve brenda datave të  kalendarit të miratuar si më lart..

 

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim