Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Elia Botka

Edukimi:  Ka kryer studimet e larta katër vjeçare  pranë Universitetit “La Sapienza” të Romës, në profilin e ekonomisë së ndërmarrjeve. Eshtë diplomuar në vitin 2007, me tezë diplome në Financë me titull ”Vlerësimi i Aseteve Jo Materiale”. Në 2016 ka përfunduar masterin “Kooperativat: Ekonomia, e Drejta dhe Menaxhimi” pranë Universitetit Roma Tre.
Eksperienca: Përvojë disa-vjecare në mësimdhënie në leëndët e mikroekonomisë, makroekonomisë, ekonomisë monetare dhe financës. Pedagoge pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”, Fakulteti i Shkencave Ekonomike (2017 dhe në vazhdim). Në vitet 2014 - 2016 ka qënë asistent -lektore në katedrën e mikroekonomise pranë Fakultetit të Ekomomisë të Universitetit “Zoja e Keshillit të Mirë” Tiranë.
Drejtimet e kerkimit: Fusha e interesit lidhur me kërkimin shkencor është ajo e  performancës financiare të ndërmarrjeve,  ekonomia bankare dhe politikat monetare.
Publikime:  Angazhohet rregullisht në konferenca shkencore në fushen e ekonomiksit dhe ekonomisë bankare.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim