Home > ShËrbime > Konsulencë

Konsulencë

Sipas kërkesave dhe nevojave të sudentëve, Sekretaria Mësimore dhe Pranimet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë organizon konsulta ndërmjet pedagogëve dhe studentëve, gjatë vitit akademik, përpara dhe pas sezoneve të provimeve. Konsultat u shërbejnë studentëve për të thelluar njohuritë e tyre dhe për të marrë informacion më të detajuar në lidhje punën e tyre kërkimore shkencore.

Përvec konsultave të gjithë pedagogët kanë orë të vecanta gjatë të cilave presin studentët në zyrat e tyre që gjenden në godinën e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim