Home > Rreth nesh > Jeta sociale te mesdhetari

Jeta Sociale te Mesdhetari

Për përmirësimin e cilësisë së jetës së studentëve, Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë ofron kushtet dhe mundësitë e mëposhtme:

 • Shërbime nga institucione dhe zyra të posaçme mbështetje dhe informimi, si Zyra e Informimit dhe
 • Këshillimit për Studentët dhe Zyra e Këshillimit të Karrierës;
 • Kushte komode për mësim dhe studim;
 • Mjetet e nevojshme të komunikimit;
 • Informacion për mundësitë e punësimit për studentët me nevoja ekonomike;
 • Informacion, mbështetje dhe orientim për sigurimin e kushteve të përshtatshme për jetesë për studentët që vijnë nga jashtë Tiranës;
 • Asistencë dhe mbështetje për kreditim të studentëve me nevoja ekonomike;
 • Mbështetje të veprimtarisë së organizatave dhe këshillave studentore;
 • Mbështetje të pjesëmarrjes së studentëve në veprimtari kulturore, sportive, argëtuese, udhëtime etj.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim