Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Greta Angjeli

Edukimi: Diplomuar në Universitetin e Tiranës në Financë (1984), Master për Programim Kompiuteri (1986), Master në Financë (2000). Master Ekzekutive nga Harvard’s Kennedy School of Government në (2001) në “Leadership and Management”. Ekspert Kontabël (1996). Doktor i Shkencave nga ISE, UT me temë “Auditimi i Brendshëm, domosdoshmëri për rritjen e eficiencës së Qeverisjes” (2014). Titulli Prof. Asoc, Instituti i Studimeve Europiane, UT (2014).

Eksperienca: Eksperiencë shumëvjeçare në fushën e financave, programimit, buxhetit e taksave në Ministrinë e Financave, në Fond Investimesh dhe konsulenca. Eksperiencë në mësimdhënie në UT dhe UMSH. Kryetare e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit. Aktualisht mban detyrën e Zv.Rektores për Koordinimin dhe Burimet Njerëzore në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Është lektore pranë Departamentit të Financë, Bankë dhe Kontabilitetit, duke ofruar mësimdhënie në lëndët e Auditimit, Kontabilitetit të Kostos dhe Drejtimit, Kontabilitet Menaxherial. Eshtë njohëse shumë e mirë e gjuhës angleze dhe italiane.

Fusha e ekspertizës: Auditimi i Jashtëm dhe i Brendshëm, Raportimi Financiar dhe Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, Menaxhimi Financiar dhe Implementimi i Teknologjive Inovative.

Publikimet: Autore dhe bashkautorë e punimeve shkencore të lidhura me fushën e ekspertizës. Pjesëmarrëse në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Autore dhe bashkautorë në tekstet: “Auditimi, Mjet për një Qeverisje më të mirë “(GA 2015), “Analiza Ekonomike e Projekteve” (GA,AN,RQ 2014). Greta Angjeli. Alqi Naqellari “Euroizimi dhe Ndikimi në ekonominë Shqiptare”, (GA,AN)2018. Greta Angjeli, Jorgji Bollano, Dritan Fino, Elira Hoxha, “Kontabiliteti Financiar” (JB, DF,GA,EH 2019). “Ushtrime, Mikroekonomi, Ekonomiks Konkurencial, Manaxherial, Financë, Matematikë, Teste me përgjigje” (GA,AN 2020).

Kontakti:          Greta Angjeli

Adresa e-mail: [email protected]

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment