Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Dr. Sulo Haderi

Edukimi: Prof. Dr. Sulo Haderi është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, dega Ekonomi Politike në vitin 1979. Ka filluar punë si asistent pedagog në Fakultetin e Ekonomisë në tetor 1981. Ka përfituar gradën Doktor i shkencave ekonomike në vitin 1993, Profesor i asociuar në vitin 1994 dhe Profesor në vitin 1999.

Eksperienca: Në vazhdim ka kryer kualifikime pas universitare si Seminare për Trajnimin e Trajnerëve, organizuar nga Këshilli Kombëtar për Edukimin Ekonomik, USA, 1999 – 2000. IMF “Programimi dhe Analiza Financiare”, organizuar nga JVI, Vienna, Shtator – Tetor, 1998. Kurs për politikat makroekonomike për vendet e EL, Tokyi, oJaponi, JICA Grant, 1-30 tetor 1997. Program Tempus, Projekt Kërkimi për Politikat Stabilizuese në Shqipëri, Universiteti i Kent, UK, Prill-Qershor 1996. Program Tempus për trajnimin e lektorëve të FEUT në financë dhe bankë, Universiteti i Macerata Itali, Mars – Maj, 1995. Programi Tempus për përmirësimin e mësimdhënies dhe njohurive, Universiteti i Athinës, Janar – Shkurt 1994. Shkollë Verore në Ekonomiks dhe biznes, Universiteti Strathclyde, Glasgow, Korrik-Shtator 1993. Profesor Haderi ka një karrierë lineare akademike dhe profesionale, Dekani i Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranes, 2012- 2016. Zëvendës Dekan, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës, 2008-2012. Pergjegjes i Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti Ekonomik, UT, 2003-2008. Përgjegjës i Seksionit të Makroekonomisë, Fakulteti Ekonomisë, 1999-2002. Anëtar i Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, 2003-në vazhdim. Anëtar i Këshillit të Fakultetit, 1999-2015. Kryetar i Këshillit të Profesorëve, Instituti i Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës, 2010 -2012. Profesor i ftuar, Universiteti i Evropës Jug-Lindore, Tetovë, Maqedoni, 2004- 2015. Profesor i ftuar, Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, 2012-në vazhdim. Profesor i ftuar, Universiteti Mesdhetar i Tiranës, 2017-në vazhdim. Lektor i ftuar, Shkolla Verore e Ekonomisë, organizuar në Selanik nga Universiteti i Staffordshire UK, për studentët vendas dhe të huaj, korrik 1999. Lektor i ftuar, Shkolla Verore e Ekonomisë, organizuar në Tiranë nga Universiteti i Staffordshire UK, për studentët vendas dhe të huaj, korrik-gusht 1998. Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 1999-2006. Këshilltar i Ministrit të Financave, 1997-1999. Anëtar i Bordit Drejtues, Albkontroll, 2013-ne vazhdim. Anëtar i Bordit të Akreditimit, 2015-në vazhdim. Anëtar i KVTA, MAS, 2013-2016. Drejtor Ekzekutiv, Qendra për Arsim Ekonomik dhe Biznes, 2005-2010. Lektor në lëndët Hyrje në Ekonomi, Finance Publike, Makroekonomi, Ekonomi Monetare, Paraja dhe Bankat, Makroekonomi 2, Fakulteti Ekonomik, UT, 1991- në vazhdim.

Drejtimet e Kërkimit: Kërkues shkencor për projektin e International Budget Partnership, 2011, 2014, 2017. Ekspert Lokal, Human Dynamics Vienna, Austria 2002-2003 për Projektin e Bankës Botërore: “Shërbime Konsulence për Makroekonominë & Analizat Fiskale. Drejtues Projekti, “Fuqizimi ekonomik i grave në veri të Shqipërisë”, Projekt i përbashkët OSCE OCEEA-ODIHR për “Luftimi i trafikimit të qenieve njerëzore përmes fuqizimit ekonomik dhe masave të mbrojtjes, financuar nga GTZ GmbH, CEBE, 2007-2008. Drejtues Projekti,”Investimi tek të Rinjtë, nëpërmjet Prezantimit të Kuadrit të Kompetencave Kryesore“ financuar nga Banka Botërore, 2006. Kontribut akademik jashtë institucionit me Institutin e Kurrikulave dhe Standardeve si ekspert për përgatitjen e kurrikulave për Ekonominë e Aplikuar për Shkollat e Mesme, Makroekonominë, Mikroekonominë dhe Financat Publike, për arsimin e mesëm profesional, 1996-2007. Ekspert për hartimin dhe zbatimin e programeve, Albanian Junior Achievement, 1998-2003.

Publikimet: Aktiviteti shkencor përfshin 25 artikuj shkencorë të botuar në revista ndërkombëtare dhe kombëtare dhe 24 referime në konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare. Botime, tekste mësimore dhe monografi: Hyrje në Ekonomi, bashkautor, Ekonomia Monetare, Leksione të Makroekonomisë, Makroekonomia për shkollat e mesme profesionale, bashkautor, Ekonomia e zbatuar për shkollat e mesme, bashkautor, Ekonomia 3 për shkollat e mesme, bashkautor. Monografi, “Aspekte Mjekësore, Ekonomike dhe Etike të Shkeljeve Mjekësore”, Botimi i Parë, AGAFER, 1999 (bashkautor).

Kontakt: Sulo Haderi

Adresa E-mail: [email protected]

 

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment