Home > Studimet > Studime bachelor > Fakulteti i shkencave ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike

Shkenca Ekonomike me profile:

Ky program studimi ka si qëllim formimin e specialistëve në fushën e financës dhe kontabilitetit, të aftë për të punuar në sektorin publik dhe privat, në pozicione të tilla si: financier, kontabilist, specialist auditi, menaxher finance etj. Studentët e këtij programi studimi pajisen me njohuritë e nevojshme për vazhdimin e studimeve në nivele më të larta.

Ky program studimi ka si qëllim formimin e specialistëve në fushën e financës dhe kontabilitetit, të aftë për të punuar në sektorin publik dhe privat, në pozicione të tilla si: menaxher i përgjithshëm dhe i specializuar, menaxher finance, menaxher kontabiliteti, menaxher marketingu, menaxher i burimeve njerëzore, etj. Studentët e këtij program studimi pajisen me njohuritë e nevojshme për vazhdimin e studimeve në nivele më të larta.

Ky program studimi ka si qëllim formimin e specialistëve në fushën e administrim biznesit, të aftë për të punuar në sektorin publik dhe privat, në pozicione të tilla si: menaxher i përgjithshëm dhe i specializuar, menaxher finance, menaxher kontabiliteti, menaxher marketingu, menaxher i burimeve njerëzore, i prodhimit dhe shërbimeve. Studentët e këtij program studimi pajisen me njohuritë e nevojshme për vazhdimin e studimeve në nivele më të larta.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim