Home > Pranimet > Kriteret e pranimit

Kriteret e Pranimit

Procesi i pranimeve në arsimin e lartë është i standartizuar me udhëzimet përkatëse të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Plotësimi i formulareve A1 dhe A1Z nga ana e maturanteve shënon dhe hapin e parë të rendësishëm për zgjedhjen e programeve të studimit.

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë është mbështetur në kriteret shtetërore të notës mesatare për të përcaktuar përparësinë në regjistrim në programet e zgjedhura.

Universiteti ka kthyer në traditë stimulimin e kandidatëve që zgjedhin UMSH, për të ndjekur studimet në momentin e këshillimit të karrieres.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim