Home > Studimet > Studime master i shkencave > Fakulteti i informatikës

Fakulteti i Informatikës

Informatikë me profile:

Programi i studimit Master i Shkencave në Informatikë me profile “Sistemet e Informacionit në Biznes” dhe “Inxhinieri Software” ka si qëllim të përgatisë specialistë të Informatikës, me njohuri të profilizuar në fushat e sistemeve të informacionit dhe inxhinierisë software.
Duke ndjekur këtë program studimi, studenti merr njohuritë e nevojshme për të bërë një analizë të hollësishme të të dhënave, duke filluar nga mbledhja, përpunimi dhe interpretimi i tyre, në mënyrë që të gjenerojë informacion të vlefshëm, për ta përdorur më tej për qëllimet e biznesit, organizatës apo institucionit në të cilin bashkëpunon.
Mbi të gjitha, ky program synon që ti ofrojë tregut, ekspertë në fushën e Informatikës si zhvillues dhe analistë software, testues, mirëmbajtës dhe projektues software, menaxherë projektesh, administratorë baze të dhënash, specialistë të sigurisë së informacionit etj. 

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim