Home > Studimet > Studime master i shkencave > Fakulteti i informatikës

Fakulteti i Informatikës

Informatikë me profile:

Programi i studimit Master i Shkencave në Informatikë me profile “Sistemet e Informacionit në Biznes” dhe “Inxhinieri Software” ka si qëllim të përgatisë specialistë të Informatikës, me njohuri të profilizuar në fushat e sistemeve të informacionit dhe inxhinierisë software.
Duke ndjekur këtë program studimi, studenti merr njohuritë e nevojshme për të bërë një analizë të hollësishme të të dhënave, duke filluar nga mbledhja, përpunimi dhe interpretimi i tyre, në mënyrë që të gjenerojë informacion të vlefshëm, për ta përdorur më tej për qëllimet e biznesit, organizatës apo institucionit në të cilin bashkëpunon.
Mbi të gjitha, ky program synon që ti ofrojë tregut, ekspertë në fushën e Informatikës si zhvillues dhe analistë software, testues, mirëmbajtës dhe projektues software, menaxherë projektesh, administratorë baze të dhënash, specialistë të sigurisë së informacionit etj. 

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim