Home > Studimet > Studime master profesional > Fakulteti i drejtësisë dhe shkencave humane

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane

Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile :

Ky program studimi ka si qëllim formimin e ekspertëve dhe specialistëve në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, duke i profilizuar sipas dy profileve, ndër më të kërkuara në tregun e punës: Studime Europiane dhe Studime Mesdhetare. Programi synon, përgatitjen e një brezi të ri specialistësh të aftë për tu përballur me tregun e punës në Shqipëri edhe më gjerë, duke u bazuar në formimin praktik dhe teorik në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci.

Shkenca Politike dhe Administrative me profile :

Ky program studimi ka si qëllim përgatitjen e një brezi të ri specialistësh dhe ekspertësh në fushën e studimeve politike, administratës publike dhe politikave sociale, të cilët duhet të jenë të aftë për tu përballur me tregun e punës në Shqipëri edhe më gjerë, duke u bazuar në formimin praktik dhe teorik në shkenca politike dhe administrative.

Hartim, Menaxhim Projektesh

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim