Home > Studimet > Studime master i shkencave > Fakulteti i shkencave ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike

Financë Bankë me profile :

Ky program studimi ka si qëllim pajisjen e studentëve me njohuritë e nevojshme për sistemin financiar dhe bankar në subjektet dhe institucionet brenda dhe jashtë vendit. Programi synon përgatitjen e një brezi të ri specialistësh në financë, të aftë për tu përballur me tregun e punës në Shqipëri edhe më gjerë.

Administrim Biznesi me profile:

Ky program studimi ka si qëllim pajisjen e studentëve me njohuritë e nevojshme fushën e administrim biznesit në subjektet dhe institucionet brenda dhe jashtë vendit. Programi synon përgatitjen e një brezi të ri specialistësh në menaxhim biznesi, marketing dhe inovacion, të aftë për tu përballur me tregun e punës në Shqipëri edhe më gjerë.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim