Home > Studimet > Studime bachelor > Fakulteti i shkencave ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike

Shkenca Ekonomike me profile:

Ky program studimi ka si qëllim formimin e specialistëve në fushën e financës dhe kontabilitetit, të aftë për të punuar në sektorin publik dhe privat, në pozicione të tilla si: financier, kontabilist, specialist auditi, menaxher finance etj. Studentët e këtij programi studimi pajisen me njohuritë e nevojshme për vazhdimin e studimeve në nivele më të larta.

Ky program studimi ka si qëllim formimin e specialistëve në fushën e financës dhe kontabilitetit, të aftë për të punuar në sektorin publik dhe privat, në pozicione të tilla si: menaxher i përgjithshëm dhe i specializuar, menaxher finance, menaxher kontabiliteti, menaxher marketingu, menaxher i burimeve njerëzore, etj. Studentët e këtij program studimi pajisen me njohuritë e nevojshme për vazhdimin e studimeve në nivele më të larta.

Ky program studimi ka si qëllim formimin e specialistëve në fushën e administrim biznesit, të aftë për të punuar në sektorin publik dhe privat, në pozicione të tilla si: menaxher i përgjithshëm dhe i specializuar, menaxher finance, menaxher kontabiliteti, menaxher marketingu, menaxher i burimeve njerëzore, i prodhimit dhe shërbimeve. Studentët e këtij program studimi pajisen me njohuritë e nevojshme për vazhdimin e studimeve në nivele më të larta.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim