Home > Studimet > Bursat

BURSAT NË UNIVERSITETIN TONË

Në zbatim të Vendimit të Bordit të Qendrës Mesdheu, Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" u akordon bursa kategorive të ndryshme të aplikantëve që duan të kryejnë studimet në Bachelor dhe Master.

 

 • KATEGORIA 1 -  BURSE SOCIALE

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, në politikat e bursës mbështet gjithnjë aplikantë që vijnë nga grupet ne nevoje (familje me ndihme ekonomike, jetime, femije deshmoresh, me aftesi te kufizuara etj te ngjajshem,

 • KATEGORIA 2 – BURSE EKSELENCE

Shumë nxënës që kanë arritur të kenë mesatare të lartë, nxiten nga universiteti ynë për të vijuar me ritme të larta rrugën e dijes tashme si student . Në këtë kategori bëjnë pjesë nxenes me mesataren 9.7-10, perfaqesues te shquar te organizatave rinore

 • KATEGORIA  3 – BURSE TALENTI

Nxënësit që spikasin ne konkurse, gara ose organizata te ndryshme te artit, shkences dhe sportit gjejnë vendin e tyre në mbështetjen e studimeve nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë.

 • KATEGORIA 4 – BURSE MBESHTETESE

Në politikën tonë të bursave është menduar gjithnjë edhe për studentet e regjistruar per here te pare me mesataren mbi 8.5 ne shkollen e mesme/studimet Bsc, të cilët kanë të ardhura relativisht të ulëta.

DOKUMENTET E APLIKIMIT PËR BURSË

KATEGORIA 1 / BURSE SOCIALE

 • Ne rastin e aftesive te kufizuara – raporti mjeksor perkates
 • Ne rastet e statuseve te vecanta, deshmia e statusit
 • Ne rastet e familjeve ne nevoje te theksuar ekonomike do te vetedeklarohet  me deklarate noteriale , bashkengjitur deklarates se nese ve ne dispozicion te dhena jo te verteta do te penalizohet per te paguar dy-fishin e tarfisese plote  per gjithe kohen e perfitimit te burses/tarifes preferenciale) si dhe duke i dhene te drejte UMSh-se te kete te drejten te mbledhe te dhena mbi te dhenat e vetedeklaruara.
 • Fotokopje e defteses se shkolles se mesme/ studimeve Bsc.
 • Certifikata familjare
 • Deklarate personale per sa me poshte :
 • Mbi pronat qe zoteron familja ne teresi dhe aplikanti nese ka pasuri te ndare nga trungu.
 • Mbi  autoveture ne familje,
 • Mbi te ardhurat familjare nga pagat, biznes, te ardhura te tjera si nga qeraja, interesat etj, ne shume vjetore per vitin përkatës ne teresi.
 • Deklarate nese familjaret jane te papune  te deklaruar ne  zyren e punes
 • Te tjera qe e gjykon te arsyeshme si raporte ne rast paaftesie, jetimi etj.

KATEGORIA 2 / BURSE EKSELENCE

 • Ne rastin e studentit te shkelqyer fotokopje e defteses se shkolles se mesme ose studimeve Bsc

KATEGORIA 3  / BURSE TALENTI

 • Dokumenti i fitores ne konkurse, gara ose pjesmarrja ne organizata te ndryshme ne pozicione te zgjedhura ne leadership.

KATEGORIA 4 /BURSE MBESHTETESE

 • Fotokopje e defteses se shkolles se mesme/ studimeve Bsc.
 • Certifikata familjare
 • Deklarate personale per sa me poshte :
 • Mbi pronat qe zoteron familja ne teresi dhe aplikanti nese ka pasuri te ndare nga trungu.
 • Mbi  autoveture ne familje,
 • Mbi te ardhurat familjare nga pagat, biznes, te ardhura te tjera si nga qeraja, interesat etj, ne shume vjetore per vitin  ne përkatës ne teresi.
 • Deklarate nese familjaret jane te papune  te deklaruar ne  zyren e punes
 • Deklarate nese familjaret jane perfitues te pagesave te ndihmes ekonomike etj
 • Te tjera qe e gjykon te arsyeshme si raporte ne rast paaftesie, jetimi etj.

RUAJTJA E TË DREJTËS SË BURSËS

Çdo përfitues burse sipas Kategorive e ruan këtë të drejtë, për të gjithë ciklin e studimeve, nëse rezulton me frekuentim më të lartë se 90% te procesit mesimor, shlyen detyrimet mësimore brenda vitit akademik përshire sezonet e zakonshme dhe ato te ndërmjetme ose të vjeshtës, zbaton kodin e etikës, si dhe i pergjigjet kërkesave për angazhime të kërkuara nga UMSH, pa i penguar në procesin mësimor. Perjashtim bëhet në raste të kushteve të jashtezakonshme të gjykuara si te tilla nga Komisioni i Bursave.

Përfituesit për shkak të notës mesatare e ruajnë këtë të drejtë nëse e ruajnë së paku notën mesatare për të cilën përfitojnë tarifën preferenciale ose bursën dhe plotësojnë kushet si më sipër.  

Përfituesit për shkak të gjendjes ekonomike e ruajnë këtë përfitim, duke rideklaruar çdo vit, e vetëm nëse kushtet e tyre nuk përmirësohen duke plotësuar gjithashtu të gjitha kushtet si më sipër.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim