Home > Pranimet > Bursat

BURSAT NË UNIVERSITETIN TONË

Për të aplikuar për Bursë/Tarifë Preferenciale në UMSH, klikoni këtu.

Në zbatim të Vendimit të Bordit të Administrimit, Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" u akordon bursa kategorive të ndryshme të aplikantëve që duan të kryejnë studimet në Bachelor dhe Master.

Kategoritë që do të financohen me bursa të niveleve të ndryshme janë si më poshtë:

BURSA PER PROGRAMET BSC/Studime Profesionale

KATEGORIA 1 -  Financim i plotë për deri në 4% të numrit të studentëve të regjistruar për herë të parë që plotësojnë kushtet e mëposhtëme:

a.      BURSË E PLOTË SOCIALE i akordohet aplikantëve nga grupet në nevojë (familje me ndihmë ekonomike dhe mesatare shumë të lartë, status jetimi, fëmijë dëshmorësh në polici, në forca të armatosura, me aftësi ndryshe, komunitetet e margjinalizuara, etj të ngjashëm). Perfituesit e ruajnë këtë të drejtë për sa kohë kushtet sociale nuk ndryshojnë dhe plotësojnë kërkesat kontraktuale për përfituesit e bursave deri në përfundim të studimeve të një cikli akademik. – Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

b.    BURSË EKSELENCE i akordohet studentëve të regjistruar për herë të parë me mesataren 9.7-10 nga shkolla e mesme, përfshirë provimet e maturës shtetërore . Perfituesi e ruan këtë të drejtë për 1 (një) vit akademik dhe mund ta ripërfitojë në vazhdim, brenda të njëjtit cikël studimi vetëm nëse ruan minimalisht mesataren e hyrjes dhe plotëson të gjitha kërkesat e Aneks Kontratës së studentit për Bursat. – Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

KATEGORIA 2 -  Tarifë e reduktuar në shumën 600 Euro

a.     BURSË PER STUDENTË SHUMË TË MIRË  e përfitojnë deri në 1% e të gjithë studentëve të regjistruar për herë të parë kur mesatarja e shkolles së mesme është nga 9,3 deri ne 9,6 dhe me kushte ekonomike jo të favorshme. Perfituesi e ruan këtë të drejtë për 1 (një) vit akademik dhe mund ta ripërfitojë në vazhdim, brenda të njëjtit cikël studimi vetëm nëse ruan minimalisht mesataren e hyrjes dhe plotëson të gjitha kërkesat e Aneks Kontratës së studentit për Bursat. - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

b.     BURSË TALENTI akordohet per nje numer aplikantesh  deri në 2% e numrit të studentëve të regjistruar për herë të parë për aplikantë të spikatur në konkurse, gara ose organizata të ndryshme të artit, shkencës , sportit & përfaqësues të shquar të organizatave rinore. Ky grup e ruan këtë të drejtë për 1 (një) vit akademik dhe mund ta ripërfitojë në vazhdim, brenda të njëjtit cikël studimi nëse plotëson të gjitha kërkesat e Aneks Kontratës së studentit për Bursat. - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

c.     BURSË STUDENTË EKSELENTE NË VAZHDIM –përfitojnë deri në 1% e numrit të planifikuar te studentëve per tu regjistruar për herë të parë, te cilet ndjekin vitin e dyte ose te trete ne UMSH dhe rezultojne ne vitin parardhes me mesatare mbi 9.7 dhe me kushte ekonomike jo të favorshme. Ky grup e ruan këtë të drejtë për 1 (një) vit akademik dhe mund ta ripërfitojë në vazhdim, brenda të njëjtit cikël studimi nëse plotëson të gjitha kërkesat e Aneks Kontratës së studentit për Bursat dhe ruan minimalisht të njëjtën mesatare të momentit të përfitimit të kësaj tarife. – Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

KATEGORIA 3 - Tarifë e reduktuar në shumën 1200 Euro

a.     BURSË PËR STUDENTË TË DALLUAR - deri në 1 % e të gjithë numrit te studentëve të regjistruar për herë të parë ku mesatarja e shkollës së mesme është nga 9,0 deri ne 9,3 me kushte ekonomike jo të favorshme. Ky grup e ruan këtë të drejtë për 1 (një) vit akademik dhe mund ta ripërfitojë në vazhdim, brenda të njëjtit cikël studimi nëse plotëson të gjitha kërkesat e Aneks Kontratës së studentit për Bursat dhe ruan minimalisht të njëjtën mesatare të momentit të përfitimit të kësaj tarife. – Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

b.     BURSË SOCIALE MBËSHTETËSE Deri në 1% e të gjithë studentëve të regjistruar për herë të parë me mesatare mbi 8.5 dhe kushte ekonomike jo të favorshme / ose dhe të ngjashëm me studentët e Grupit 1(a). - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

KATEGORIA 4 - Tarifë 1600 Euro 

a.      BURSË MBËSHTËTËSE i akordohet deri ne 3% e numrit të studentëve të rinje të regjistruar për aplikante me të ardhura relativisht të ulëta, grupime që nuk përfshihen në kategorinë e tjera të këtij vendimi. – Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

BURSA PER PROGRAMET MASTER

KATEGORIA 5 - Tarifë e reduktuar në shumën 600 Euro

a.    BURSE EKSELENCE MASTER - Përfitojnë 3 % e aplikantëve nga grupet në nevojë dhe me rezultate shume te mira  (familje me ndihmë ekonomike, status jetimi, fëmijë dëshmorësh, (polici, forca të armatosura) me aftësi ndryshe, komunitetet e margjinalizuara, të ngjashëm, etj). - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

KATEGORIA 6 - Tarifë e reduktuar në shumën 1200 Euro

a.     BURSË PËR STUDENTË SHUMË TË MIRË MASTER- Përfitojnë deri në 1 % te gjithë studentëve të regjistruar për herë të parë ne sistemin Master ku nota mesatare e studimeve bachelor është nga 9 deri në 10, dhe me  kushte ekonomike jo të favorshme. - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

KATEGORIA 7 - Tarifë e reduktuar në shumën 1600 Euro

a.      BURSË MBËSHTËTËSE do të pranohen deri në 1% e studentëve me të ardhura relativisht të ulëta, kushte specifike familjare etj, grupime që nuk përfshihen në kategoritë e tjera të këtij vendimi. - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

KATEGORIA 8 - Tarifa të tjera të reduktuar - 1600 Euro për cdo vit studimi 

a.   STUDENTË VAZHDUES NGA CIKLI BSC NË MASTER brenda UMSH-së do të përfshihen automatikisht, një tarifë studimi të reduktuar (e cila nuk përfshin tarifën e punimit të diplomës). Ky grup studentësh nuk aplikon dhe e përfiton automatikisht këtë të drejtë me regjistrimin në UMSH.

b.    STUDENT I DYTË E MË TEJ NGA E NJËJTA FAMILJE ME NJË STUDENT TË MËPARSHËM NE UMSH ( në ciklin Bsc dhe Master ). - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

KATEGORIA 9 - TARIFA TË TJERA PREFERENCIALE TË LIDHURA ME FAMILJARË DHE PUNONJËS TË UMSH

a.     Studentë familjarë me stafin e brendshëm të UMSH – Çdo pjesëtar direkt i familjes do ta ketë kuotën 600 Euro në vit në secilin nga ciklet . - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

b.     Çdo anëtar tjetër i lidhur ne shkallën e parë familjare do e ketë kuotën 1,200 Euro në vit. - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

c.     Pedagogët e brendshëm të UMSH do të paguajnë një tarifë prej 600 euro  në vit për të ndjekur jo më shumë se 1 (një) program të dytë studimi. Kjo e drejtë nuk ruhet për më shumë programe studimi. Ky grup nuk aplikon  por e përfiton direkt këtë të drejtë me regjistrimin.

d.     Stafi jo akademik i UMSH përfiton bursë të plotë për të ndjekur një program të parë studimi bachelor dhe master, Ky grup nuk aplikon.

KATEGORIA 10 - BURSA TË TJERA TË OFERTUARA

a.      Bursat e plota ose të pjesshme të dhëna më parë në aktivitete të ndryshme, kostoja e të cilave do të përfshihet në shpenzimet e marketingut. – Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

b.     Përfituesit e tarifave të reduktuara sipas marrëveshjeve të lidhura mes UMSH dhe institucioneve të tjera, përfitojnë tarifën e rënë dakort mes palëve. - Përfitohet nëpërmjet APLIKIMIT

c.      Studentët që kanë aplikuar deri në fund të muajit qershor 2022, PËRFITOJNË 30% ULJE TE TARIFËS SE PROGRAMIT TE ZGJEDHUR NË SISTEMIN Bsc. Ky grup nuk Aplikon. E ndjek sekretaria e komisionit të bursave. Në këtë grup do përfshihen dhe oferta të ngjajshme me VBA të vecantë në afatet e aplikimeve.

 

Shënim:

Studentit nuk i jepet bursa ose tarifa e reduktuar për gjithë periudhën në mënyrë automatike. Studenti do të vazhdojë të përfitojë bursën/tarifën e reduktuar në vitet në vazhdim brenda të njëjtit cikël studimi nëse:

 • Ruan gjendjen sociale apo pozicionin familjar që mori bursë në vitin e parë
 • Ruan mesataren minimalisht në të njëjtën me vitin pasardhës dhe hyn ose ndryshon vitet pasardhësi kategorinë e financimit me bursë.
 • Zbaton marrëveshjen e lidhur sipas aneksit D të kontratës me UMSH në të gjitha pikat e saj përfshirë ndihmën institucionale.

Studentit nuk i jepet bursa ose tarifa e reduktuar nëqoftëse është duke kryer një program të dytë studimi me përjashtim të rasteve të parashikuara në vendim.

DOKUMENTET E APLIKIMIT PËR BURSË PROGRAMET BSC

KATEGORIA 1.a

Bursë sociale

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Çertifikata familjare;
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 1.b

Burse Ekselence

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Listë notash nga Universiteti nga trasferohet( kjo vlen për studentët që transferohet nga një IAL tjetër)
 • Çertifikata familjare;

 

KATEGORIA 2.a

Bursë për studentë shumë të mirë

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Çertifikata familjare;
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 2.b

Bursë Talenti

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Listë notash nga Universiteti nga trasferohet( kjo vlen për studentët që transferohet nga një IAL tjetër)
 • Çertifikata familjare;
 • Për rastin e aplikantëve të kësaj kategorie duhet paraqitur dëshmi e fituar në konkurse, gara ose pjesmarrja në organizata të ndryshme në pozicione të zgjedhura në lidership. Fitohet vit pas viti nëse vazhdon rezultate çdo vit në të kundërt e merr vetëm vitin që arriti rezultatet.Në rastin e përfaqësuesve të shquar të organizatave rinore, vërtetim për pozitën dhe aktivitetin në organizatë shoqëruar me prova të tjera për këtë rol.

 

KATEGORIA 2.c

Bursë Studentë ekselentë në vazhdim

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Çertifikata familjare;
 • Vërtetim nota dhe ETCS lëshuar nga Sekretaria Mësimore e UMSH.
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 3.a

Bursë për studentë të dalluar

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Çertifikata familjare;
 • Listë notash të vitit paraardhës;
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 3.b

Bursë sociale mbështetëse

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Çertifikata familjare;
 • Listë notash të vitit paraardhës;
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 4.a

Bursë Mbështetëse

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Çertifikata familjare;
 • Listë notash të vitit paraardhës;
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 5.a

Bursë Ekselence Master

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Suplementi i diplomës bachelor/Vërtetim përfundimi me notat dhe notën mesatare lëshuar nga Sekretaria Mesimore.
 • Çertifikata familjare;
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 6.a

Bursë për studentë shumë të mirë MASTER

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Suplementi i diplomës bachelor/Vërtetim përfundimi me notat dhe notën mesatare lëshuar nga Sekretaria Mesimore.
 • Çertifikata familjare;
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 7.a

Bursë Mbështetëse

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Suplementi i diplomës bachelor/Vërtetim përfundimi me notat dhe notën mesatare lëshuar nga Sekretaria Mesimore.
 • Çertifikata familjare;
 • Dokument nëse familjarët janë të papunë të deklaruar në  zyrën e punës;
 • Dokument mbi Pronat që zotëron familja në tërësi dhe anëtarët e vecantë nëse kanë pasuri të ndarë nga trungu, përfshirë, tokë, banesë, automjet, pjesë/aksione në aktivitete tregtare; 
 • Dokument nëse familjarët janë përfitues të pagesave të ndihmës ekonomike etj;
 • Deklaratë për të ardhurat nga E-albania të vitit paraardhës dhe nga QKB nëse ka biznes familiar;
 • Dokument për të ardhurat vjetore të familjes nga pagat bruto;
 • Dokument për të ardhura të tjera vjetore nga qeratë, biznesi, aksione, depozita, ndihma sociale, pensione;
 • Dokumenta të tjera që komisioni e gjykon të arsyeshme si raporte në rast paaftësie, jetimi, status deshmori, në rastin e aftësi ndryshe - dëshminë përkatëse.

 

KATEGORIA 8.b

Student i dytë e më tej nga e njëjta familje me një student të mëparshëm në UMSH

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Listë notash nga Universiteti nga trasferohet( kjo vlen për studentët që transferohet nga një IAL tjetër)
 • Çertifikata familjare;

 

KATEGORIA 9.a

Studentë familjarë me stafin e brendshëm të UMSH

Sipas rastit specific

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Listë notash nga Universiteti nga trasferohet( kjo vlen për studentët që transferohet nga një IAL tjetër)
 • Çertifikata familjare;

 

KATEGORIA 9.b

Cdo anëtar tjetër I lidhur në shkallën e parë  familjare

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Listë notash nga Universiteti nga trasferohet( kjo vlen për studentët që transferohet nga një IAL tjetër)
 • Çertifikata familjare;

 

KATEGORIA 10.a

Bursë e plote të ofertuara

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Listë notash nga Universiteti nga trasferohet( kjo vlen për studentët që transferohet nga një IAL tjetër)
 • Çertifikata familjare;
 • Vërtetim nga aktivitete të ndryshme

 

KATEGORIA 10.b

Bursë të tjera të ofruara nga marrëveshje të lidhura mes UMSH dhe institucioneve të tjera

Sipas rastit specifik

 • ID
 • Diploma e gjimnazit/Lista e notave;
 • Listë notash nga Universiteti nga trasferohet( kjo vlen për studentët që transferohet nga një IAL tjetër)
 • Çertifikata familjare;
 • Vërtetim nga institucionet që janë lidhur marrëveshjet.

 

 

RUAJTJA E TË DREJTËS SË BURSËS

Çdo përfitues burse e ruan këtë të drejtë për të gjithë ciklin e studimeve nëse ruan të njëjtat kushte ne kohën e përfitimit te saj.  Gjithashtu ruan këtë të drejtë dhe nëse rezulton me frekuentim më të lartë se 90% të procesit mësimor, shlyen detyrimet mësimore brenda vitit akademik përshirë sezonet e zakonshme dhe ato të ndërmjetme ose të vjeshtës, zbaton kodin e etikës, si dhe i përgjigjet kërkesave për angazhime të kërkuara nga UMSH, pa i penguar në procesin mësimor. Përjashtim bëhet në raste të kushteve të jashtëzakonshme të gjykuara si të tilla nga Komisioni.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim