Home > Rreth nesh > Akte ligjore

Akte Ligjore

Akreditimi

 • Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë,  është i licensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.177, datë 19.2.2009.
 • Është i akredituar institucionalisht për herë të parë me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.124, datë 29.03.2012.
 • Riakredituar me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 105, datë 10.11.2017.
 • Riakredituar me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 62, datë 18.12.2020.
 • Programet Bachelor janë akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.124, datë 29.03.2012.Programet Master janë akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.291, datë 11.07.2012.
 • Statuti Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë.

Riakreditime :

 • Bachelor në Shkenca Ekonomike me profle : Financë, Bankë dhe Kontabilitet , Administrim Biznesi, Biznes dhe Ligj, me vendim Bordi i Akreditimit Nr 68, Dt. 28.09.2018
 • Bachelor në Informatikë Biznesi me Urdhër MAS Nr 283, dt 30.05.2016.
 • Bachelor në Juridik me Urdhër MAS Nr. 344 dt. 17.09.2015.
 • Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci me vendim Bordi i Akreditimit Nr 64, Dt. 28.09.2018.
 • Bachelor në Shkenca Politike e Administrative me profile : Shkenca Politike, Administratë Publike, me vendim Bordi i Akreditimit Nr 61, Dt. 28.09.2018.
 • Bachelor në Studime Psikosociale me vendim Bordi i Akreditimit Nr 61/1 Dt. 05.10.2019.
 • Master i Shkencave në Financë Bankë me vendim Bordi i Akreditimit Nr 70, Dt. 28.09.2018.
 • Master i Shkencave në Sistemet e Informacionit në Biznes me vendim Bordi i Akreditimit Nr 47, Dt. 13.07.2018.
 • Master i Shkencave në E Drejtë Civile dhe Tregtare me vendim Bordi i Akreditimit Nr 64, Dt. 05.07.2019.
 • Master i Shkencave në E Drejtë Publike me vendim Bordi i Akreditimit Nr 63, Dt. 05.07.2019.
 • Master i Shkencave në Marrëdhënie Ndërkombëtare me vendim Bordi i Akreditimit Nr 66/1, Dt. 01.02.2019.
 • Master i Shkencave në Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit me vendim Bordi i Akreditimit Nr 63, Dt. 28.09.2018.
 • Master i Shkencave në Psikologji me profile: Psikologji Organizative, Psikologji Komunitare me vendim Bordi i Akreditimit Nr 67, Dt. 28.09.2018.
 • Master Profesional në Administrim Biznesi me vendim Bordi i Akreditimit Nr 62 dt 05.07.2019.
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profile : Menaxhim Turizmi, Menaxhim Arsimi, Menaxhim Arti, Menaxhim Shëndeti, Menaxhim i Pasurisë së Paluajtshme, me vendim Bordi i Akreditimit Nr 69, Dt. 28.09.2018.
 • Master Profesional në Sistemet e Informacionit në Biznes, me vendim Bordi i Akreditimit Nr 46, Dt. 13.07.2018.
 • Master Profesional në Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile : Studime Europiane, Studime Mesdhetare me vendim Bordi i Akreditimit Nr 65, Dt. 28.09.2018.
 • Master Profesional në Shkenca Politike dhe Administrative me profile : Administratë Publike, Qeverisje Vendore, Politika Sociale, me vendim Bordi i Akreditimit Nr 62, Dt. 28.09.2018.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim