Home > Pranimet > Dokumentacioni

Dokumentacion

Për të aplikuar online në UMSH, ju lutemi klikoni këtu.

TARIFAT E STUDIMIT PERCAKTOHEN NGA BORDI I ADMINISTRIMIT


DOKUMENTA PER REGJISTRIM STUDIME BACHELOR

1. Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
2. Fotokopja e noterizuar te diplomes se Matures Shteterore ose te defteses se pjekurise, se bashku me certifikaten e notave ose te nje deftese/diplome tjeter studimi te fituar jashte vendit dhe te njehsuar ne QSHA.
3. Dy fotografi personale

DOKUMENTA PER REGJISTRIM STUDIME MASTER

1. Fotokoje e noterizuar e diplomes se studimeve universitare, te shoqeruar me suplementin e diplomes.
2.  Fotokopja e noterizuar e defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses sePjekurise se shkolles se mesme studenti duhet te paraqese dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
3.  Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
4.  Dy fotografi personale
5.  Per pranimin ne programet e studimit te ciklit te dyte kandidati duhet te  kete njohje te   gjuhes se huaj, niveli B1 (Dokumenti i njohjes se gjuheve, mund te  jete nje certifikate, diplome apo deshmi, e leshuar nga subjekte te njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, per ofrimin e testeve nderkombetare)

TRANSFERIM STUDIMESH BACHELOR

1. Vertetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer.
2.  Planin e plote te programit te studimit perfshire dhe syllabuset perkatese.
3.  Vertetim Cregjistrimi
4.  Fotokopja e noterizuar e defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se Pjekurise se shkolles se mesme studenti duhet te paraqese dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
5.  Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
6.  Dy fotografi personale

TRANSFERIM STUDIMESH MASTER

1. Vertetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer.
2.  Planin e plote te programit te studimit perfshire dhe syllabuset perkatese.
3.  Vertetim Cregjistrimi
4.  Fotokopja e noterizuar e defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se Pjekurise se shkolles se mesme studenti duhet te paraqese dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
5. Fotokoje e noterizuar e diplomes se studimeve universitare, te shoqeruar me suplementin e diplomes.
6.  Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
7.  Dy fotografi personale

PROGRAM TE DYTE STUDIMI

1. Fotokoje e noterizuar e diplomes se studimeve universitare te kryera me pare, te shoqeruar me suplementin e diplomes.
2. Fotokopja e noterizuar e defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se Pjekurise se shkolles se mesme studenti duhet te paraqese dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
3. Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
4. Dy fotografi personale

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim