Home > Pranimet > Transferimet

Transferime

Për të aplikuar për transferim online në UMSH, ju lutemi klikoni këtu.

Transferimi i studimeve është një e drejtë e ligjshme e çdo studenti i cili zgjedh të ndjek formimin e tij në një universitet tjetër që ai e zgjedh.
Procesi i transferimeve është i rregulluar më së miri nga aktet ligjore dhe nënligjorë duke ia bërë më të lehtë studentit praktikën.
UMSH ka marrë të gjitha masat që çdo student i cili sjell për vlerësim listën e tij të krediteve të marrë përgjigje on line nga Komisioni i Vlerësimit duke shmangur procedurat e tepërta dhe duke garantuar një vlerësim tejet transparent.

TRANSFERIM STUDIMESH BACHELOR

1.     Vertetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer.
2.     Planin e plote te programit te studimit perfshire dhe syllabuset perkatese.
3.     Vertetim Cregjistrimi
4.     Fotokopja e noterizuar e defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se Pjekurise se shkolles se mesme studenti duhet te paraqese dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
5.    Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
6.    Dy fotografi personale

 

TRANSFERIM STUDIMESH MASTER

1.     Vertetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer.
2.     Planin e plote te programit te studimit perfshire dhe syllabuset perkatese.
3.     Vertetim Cregjistrimi
4.     Fotokopja e noterizuar e defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se Pjekurise se shkolles se mesme studenti duhet te paraqese dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
5.     Fotokoje e noterizuar e diplomes se studimeve universitare, te shoqeruar me suplementin e diplomes.
6.     Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
7.     Dy fotografi personale

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim