Home > Pranimet > Transferimet

Transferime

Për të aplikuar për transferim online në UMSH, ju lutemi klikoni këtu.

Transferimi i studimeve është një e drejtë e ligjshme e çdo studenti i cili zgjedh të ndjek formimin e tij në një universitet tjetër që ai e zgjedh.
Procesi i transferimeve është i rregulluar më së miri nga aktet ligjore dhe nënligjorë duke ia bërë më të lehtë studentit praktikën.
UMSH ka marrë të gjitha masat që çdo student i cili sjell për vlerësim listën e tij të krediteve të marrë përgjigje on line nga Komisioni i Vlerësimit duke shmangur procedurat e tepërta dhe duke garantuar një vlerësim tejet transparent.

TRANSFERIM STUDIMESH BACHELOR

1.     Vertetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer.
2.     Planin e plote te programit te studimit perfshire dhe syllabuset perkatese.
3.     Vertetim Cregjistrimi
4.     Fotokopja e noterizuar e defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se Pjekurise se shkolles se mesme studenti duhet te paraqese dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
5.    Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
6.    Dy fotografi personale

 

TRANSFERIM STUDIMESH MASTER

1.     Vertetim te listes se notave dhe krediteve te fituara per cdo lende dhe detyrim te shlyer.
2.     Planin e plote te programit te studimit perfshire dhe syllabuset perkatese.
3.     Vertetim Cregjistrimi
4.     Fotokopja e noterizuar e defteses se pjekurise te shkolles se mesme. Ne mungese te diplomes se Matures Shteterore apo defteses se Pjekurise se shkolles se mesme studenti duhet te paraqese dublikate te leshuar nga drejtoria e shkolles se mesme dhe te vertetuar ne Drejtorine Rajonale te Arsimit Parauniversitar perkatese ose listen e notave te shkolles se mesme te leshuar nga Arkivi i Shtetit.
5.     Fotokoje e noterizuar e diplomes se studimeve universitare, te shoqeruar me suplementin e diplomes.
6.     Fotokoja e dokumentit te identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
7.     Dy fotografi personale

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim