Home > Rreth nesh > Mesdheu education

Mesdheu Education

Mesdheu Education shpk, është krijuar për tu angazhuar në fushën e edukimit, rritjen e cilësisë dhe rritjen e kontributeve në këtë fushë.
Mesdheu Education ka si projekt parësor Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, një institucion tashmë i konsoliduar në fushën e arsimit të lartë.

Mesdheu Education ka për synim të promovojë dhe mbështesë dhe veprimtari të tjera të rëndësishme në fushën e edukimit, të kërkimit shkencor, botimeve të rëndësishme, promovimi i nismave të reja që krijojnë një mjedis solid në fushën e arsimit në Shqipëri.

Mesdheu Education gjithashtu është pjesë e projekteve të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit, me organizata, institute, institucione të arsimit të lartë, etj.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim