Home > ShËrbime > Këshillimi i karrierës

Këshillimi i Karrierës

Zyra e Këshillimit të Studentëve dhe e Karrierës kryen këto funksione:

 • Përgatitjen e guidave e fletëpalosjeve orientuese për studentët e vitit të parë;
 • Dhënien e informacionit për programet dhe kurrikulat e studimeve;
 • Dhënien e informacionit për diplomat që ofron Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë;
 • Mbajtje e të dhënave për punësimin e të diplomuarve;
 • Pranimin e kërkesave dhe dhënien e përgjigjeve për miratim të ndërprerjes së studimeve, për miratimin e rifillimit të studimeve, për miratim ndryshimi dege brenda ShLP Mesdhetare e Shqipërisë;
 • Ndjekjen e punësimit të të diplomuarve.
 • Informimi i studentëve e ardhshëm (maturantët aplikantë) për programet e studimeve që ofron ShLP Mesdhetare e Shqipërisë dhe kërkesat, politikat dhe standartet e pranimit;
 • Këshillimi i studentëve të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë që diplomohen në nivelin e parë për mundësitë e studimeve në nivelin e dytë, në UMSH ose universitete të tjera, të vendit dhe të huaja;
 • Këshillimi i studentëve të Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë  që diplomohen në nivelin e parë dhe të dytë për mundësitë e punësimit në tregun e brendshëm të punës, në sektorin publik dhe privat, si edhe mundësitë e punësimit në tregjet rajonale dhe më gjerë.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim