Home > Studimet > Studime bachelor > Fakulteti i informatikës

Fakulteti i Informatikës

Informatikë me Profile:

Programi Bachelor në “Informatikë” me profile: Informatikë Biznesi, Teknologji Informacioni dhe Inxhinieri Informatike ka si qëllim kryesor të përgatisë studentë të orientuar drejt zhvillimeve të reja teknologjike dhe profesionistë konkurentë në tregun e punës. Ky profilizim, synon të pasurojë tregun e profesioneve dhe specialistëve të Informatikës, kryesisht duke ofruar profesione si: zhvillues aplikacionesh, administrator sistemesh, menaxhere projektesh, programues, arkitektë të sistemeve, specialiste TIK etj.
Misioni i programit të studimit Bachelor në “Informatikë” me profile, është t’u ofrojë studentëve njohuritë dhe aftësitë e nevojshme lidhur me fushën e Informatikës për të përgatitur profesionistët e duhur.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim