Home > Studimet > Studime master i shkencave > Fakulteti i drejtësisë dhe shkencave humane

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane

E Drejtë Civile dhe Tregtare

Ky program studimi ka si qëllim pajisjen e studentëve me njohuritë e nevojshme në fushën e të Drejtës Civile dhe Tregtare, si dhe në fushat e së Drejtës së Detyrimeve Civile dhe Marrëdhënieve Tregtare. Programi synon përgatitjen e një brezi të ri specialistësh, të aftë për tu përballur me tregun e punës në Shqipëri edhe më gjerë.

E Drejtë Publike

Ky program studimi ka si qëllim pajisjen e studentëve me njohuritë e nevojshme në fushën e të Drejtës Publike, si dhe në fushat e së Drejtës së Institucioneve dhe Marrëdhënieve, ndërmjet shtetasve. Ai synon përgatitjen e një brezi të ri specialistësh, të aftë në fushën e drejtësisë.

Marrëdhënie Ndërkombëtare

Ky program studimi ka si qëllim formimin e ekspertëve dhe specialistëve në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Programi synon përgatitjen e një brezi të ri specialistësh në të aftë për tu përballur me tregun e punës në Shqipëri edhe më gjerë, duke u bazuar në formimin praktik dhe teorik, në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci.

Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit

Ky program studimi ka si qëllim përgatitjen e një brezi të ri specialistësh dhe ekspertësh në fushën e studimeve politike dhe strategjive të zhvillimit, të cilët duhet të jenë të aftë për tu përballur me tregun e punës në Shqipëri edhe më gjerë. Thellimi i njohurive shkencore në fushën e shkencave politike, do të mundësojë përgatitjen e studentëve si ekspertë dhe specialistë të kësaj fushe.

Psikologji me profile :

Ky program studimi ka si qëllim përgatitjen e një brezi të ri specialistësh dhe ekspertësh në fushën e studimeve psikologjike, të cilët duhet të jenë të aftë për tu përballur me tregun e punës në Shqipëri edhe më gjerë. Thellimi i njohurive shkencore në fushën e shkencave psikologjike, duke u profilizuar në psikologji organizative ose në psikologji komunitare, do të mundësojë përgatitjen e studentëve si ekspertë dhe specialistë të kësaj fushe.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim