Home > KËrkimi shkencor > Konferenca shkencore

Konferencë Shkencore: Kriza e Coronovirusit: Sfidat dhe efektet ekonomiko-sociale të saj në (nivel global) dhe në Shqipëri. Cfarë do të ndodhë?

Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"

Konferencë Shkencore

Kriza e Coronovirusit: Sfidat dhe efektet ekonomiko-sociale të saj në (nivel global) dhe në Shqipëri. Cfarë do të ndodhë?

26 qershor 2020

Tiranë, Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"

Call for Papers

Qëllimi i Konferencës është realizimi i një analize të plotë shkencore mbi tiparet krizës së coronavirusit, efekteve të saj në ekonominë dhe shoqërinë shqiptare si dhe në nivel rajonal, evropian dhe global. Konferenca synon gjithashtu të hedhë dritë mbi masat, politikat dhe strategjitë e ndjekura për përballimin e saj në Shqipëri, në rajon dhe më gjerë. Nëpërmjet punimeve dhe konkluzioneve të kësaj Konference do të synohet të jepen sugjerimeve dhe mendime për politikat e rimëkëmbjes ekonomike në periudhën post-krizë.

Kjo Konferencë do të shërbejë si një platformë për të gjithë pjesëmarrësit për të shkëmbyer idetë dhe për të prezantuar rezultatet e punës së tyre kërkimore shkencore me një komunitet të specializuar të përbërë nga profesorë dhe kërkues shkencorë si dhe përfaqësues të institucioneve kryesore politikbërëse në vend.

Tematikat

 • Ndikimi i pandemisë ne ekonominë dhe financat shqiptare.
 • Ndikimi i pandemisë në ekonominë dhe financat globale.
 • Biznesi dhe paketat mbështetëse të qeverisë shqiptare.
 • Paketat mbeshtëtese për përballimin e krizës në  vendet e rajonit.
 • COVID 19 – një nxitës për transformimin dixhital.
 • Sjellja dhe komunikimi në kushtet e izolimit nga COVID -19.
 • Motivimi emocional dhe marëdhëniet njerëzore në kushtet e pandemisë.
 • Paketat mbeshtëtese për përballimin e krizës në  vendet  e Bashkimit Evropian.
 • Paketat mbeshtëtese për përballimin e krizës në  SHBA.
 • Bashkimi Evropian ne periudhën e pandemisë. Roli i tij në përballimin me krizën e pandemisë. Sfidat për të ardhmen.
 • Sfidat e integrimit të rajonit të Ballkanit Perëndimor në periudhën post pandemi.
 • Dinamikat e marrëdhënieve ndërkombëtare në periudhën e pandemisë. Si parashikohet e ardhmja.
 • Ideologjitë politike në periudhën e pandemisë. 
 • Roli i psikologjisë në periudha krizash.

Abstrakti dhe punimi i plotë

Abstrakti duhet të përmbajë: Titullin e punimit me shkronja kapitale. Emrin e autorit me bold. Institucionin e autorit (jo me bold). E-mailin e autorit (jo me bold).  Abstrakti duhet të jetë në gjuhën angleze dhe të përmbajë 250-300 fjalë si dhe fjalët kyce.

Punimi i plotë në gjuhën shqipe duhet të përmbajë deri në 5000 fjalë. Si abstrakti ashtu edhe punimi duhet të jenë të shkruara në Times New Roman, size 12, singled spaced.

Punimi i plotë duhet dorëzuar deri në datën 9 qershor 2020 në adresën kritonkuci@umsh.edu.al Punimet e dërguara pas kësaj date nuk do të pranohen.

Punimet do të botohen në një numër të vecantë të Revistës Shkencore “EUROMEDITERRANEAN”

Data të rëndësishme

Dërgimi i punimit të plotë 9 qershor 2020

Konferenca 26 qershor 2020

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim