Home > Studimet > Kurse profesionale

Kurse Profesionale

Qendra Mesdheu organizon kurse profesionale:

 • Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme
 • Sekretar/e Medikal, Edukimi, Social; 
 • Taksimi dhe Deklarimi i të Ardhurave Personale

Pasuria e paluajtshme

Qendra  Mesdheu  pranë Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë, me miratim të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale me Nr.1859 Date 11.09.2012 ,organizon kurse të formimit profesional në Menaxhimin dhe Vleresimin e Pasurive të Paluajtshme.

Personat qe perfundojne kete Kurs kane mundesi te punesohen:

 • Si Vlerësues te pavarur
 • Ne Adminisitrata publike qëndrore dhe vendore
 • Ne Kompani private dhe publike
 • Ne Institucione shëndetësore
 • Ne Institucione arsimore

Sekretar/e Medikal, Edukimi, Social

Qendra  Mesdheu  pranë  Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë, me miratim të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale me Nr.1859 Date 11.09.2012 ,organizon kurse të formimit profesional në Sekretar/e Medikal, Edukimi, Social.

Personat qe perfundojne kete Kurs kane mundesi te punesohen ne:

 • Spitale
 • Qëndra të kujdesit shëndetësor
 • Dispanceri
 • Farmaci
 • Kabinete dentare
 • Laboratorë Mjeksorë
 • Kabinete imazherie e rrezatimi
 • Shtëpi për trajtimin e të moshuarve
 • Shtëpi fëmijesh
 • Shkolla
 • Qendra të riedukimit
 • Qëndra Sociale etj.

Taksimi dhe deklarimi i të ardhurave personale

Qendra Mesdheu pranë  Universitetit Mesdhetar  të Shqipërisë, me miratim të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale me Nr.1859 Date 11.09.2012 , organizon kurse të formimit profesional në Specialist për Taksimin dhe Deklarimin e të Ardhurave Personale.

Personat që përfundojnë këtë Kurs kanë mundësi të punësohen:

 • Në Administrata publike qendrore dhe vendore
 • Në Kompani private dhe publike
 • Te japin Asistencë për përmbushjen e detyrimeve të individëve

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim