Home > Studentët > Alumni

ALUMNI

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH) që në themelimin e tij është përqëndruar te studenti, për ta veshur atë me dijet dhe njohuritë bashkëkohore që e ndihmojnë atë për progresin e tij individual në tregun e punës dhe/ose  karrierën profesionale dhe njëkohësisht edhe si qytetarë të denjë të  shoqërisë. 

Në vazhdimësi mbështetur në këtë filozofi, UMSH, si institucion arsimor - shkencor, është përpjekur ta formojë studentin jo vetem me dijet e nevojshme, por edhe me njohuri të tjera të kërkuara nga zhvillimi i shpejtë i ekonomisë dhe shoqërisë, duke synuar formimin e qëndrueshëm profesional dhe fleksibilitetin, në përputhje me zhvillimet dhe tendencat bashkëkohore të tregut të punës dhe evolucionit të profesioneve.

Kjo filozofi dhe traditë e UMSH-së ka nisur me brezin e parë të të diplomuarve dhe po vazhdon të kryhet me një rëndësi të vecantë.

Sidoqoftë, në epokën e rrjeteve sociale, lidhja me studentët e diplomuar nuk ndalet me këtë. Institucioni ynë e ka të qartë se një marrëdhënie e fortë dhe pozitive me ish-studentët mund t'u sjellin dobi jo vetem UMSH-se por dhe vete atyre në kuadrin e edukimit të tyre gjatë gjithë jetës. Po kështu edhe komuniteti i të diplomuarve ka kuptuar që nuk është thjesht një nostalgji e thjeshtë që ata i lidhin me universitet e tyre, por është shumë përtej kësaj.

Ndaj krijimi i një rrjeti alumni të angazhuar, mbështetës është thelbësor për suksesin e institucionit tonë.

Filozofia jonë është se ata duhet të mbahen të informuar në mënyrë që ata mund të mbeten të angazhuar dhe për të qënë pjesë e e jona në ndihmë të  progresit të universitetit

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim