Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

“Mbi përzgjedhjen e studentëve pjesë e Klinikës Ligjore MESDHETARI”

Të nderuar studentë të FSHJMN,

Klinika Ligjore “Mesdhetari”, mbas nënshkrimit të“Marrëveshjes së Bashkëpunimit 
për Dhënien e Ndihmës Juridike Falas”,hap zyrtarisht procesin e përzgjedhjes së studentëve të rinj që do të jenë pjesë e stafit të Klinikës Ligjore nën mbikqyrjen e pedagogëve të këtij fakulteti.

Angazhimi i studentëve do të përqëndrohet në studimin e case study konkret, 
trajnimeve nga ekspertë të drejtësisë, trajtimin e çështjeve konkrete duke dhënë 
opinione ligjore për individët kërkues të ndihmës juridike falas, kryerjen e praktikave
mësimore pranë Klinikës Ligjore por edhe, mbi bazë të një përzgjedhje të dytë, edhe pranë
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe/ose OJFve apo organizmave të tjera me të cilat 
kjo e fundit ka marrëveshje.

Studentët që dëshirojnë të jenë pjesë e kësaj klinike, duhet të dërgojnë brenda datës 
01.02 .2021, një kërkesë të shoqëruar nganjë letër e shkurtër motivimi në 
adresat e emailit: fionatako@umsh.edu.al; ardita.buna@umsh.edu.al

Studentët e përzgjedhur do të njoftohen nominalisht brenda datës 05.02.2021.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim