Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2023

Prezantohet studimi kombëtar, si e zgjedhin të rinjtë shkollën e lartë

Në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, u mbajt seminari kombëtar, nga ku fokusi ishte prezantimi i gjetjeve te studimit ‘Përzgjedhja e studImive universitare dhe implikimet prej saj në perfomancën akademike dhe në tregun e punës’. Studim është mbështetur financiarisht nga Agjenisa Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në bashkëpunim me Universitetin Meshdhetar të Shqipërisë.

Gjatë seminarit u diskutuan gjetjet e 800 intervistave me student të IAL publike dhe jo publike, 4 fokus grupe dhe 12 intervistave të thelluara me eksperte arsimit, si dhe elemetet ndikues në përzgjedhjen e programeve të studimit, si dhe domosdoshmëria e studimeve të kesaj natyre. Grupi i punës falenderon UMSH dhe AKKISH për mbëtetjen dhe ndihmesën në realizimin e këtij studimi.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim