Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2023

Prezantohet studimi kombëtar, si e zgjedhin të rinjtë shkollën e lartë

Prej disa muajsh grupi kërkimor në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë nën drejtimin shkencor të Prof. Asoc. Dr  Roland Lami po zbaton projektin “Përzgjedhja e studimeve universitare dhe implikimet prej saj në performancën akademike dhe në tregun e punës”.

Projekti është pjesë e projekteve fituese në kuadër të programit Kombëtar të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH), për periudhën 2022-2023, mbështetur financiarisht nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencës dhe Inovacionit #AKKSHI në Republikën e Shqipërisë dhe synon që të jetë pioner i studimeve të munguara në lidhje me procesin e perzgjedhjes së studimeve universitare nga maturantët, implikimet prej saj në performancën e tyre akademike si studentë, hendekun gjinor në degët e përzgjedhura dhe potenciali i tyre për të qenë konkusrrues në tregun e punës.

Për realizimin e studimit grupi kërkimor ka punuar për rishikimin e literaturës  shkencore që ka të bëjë me përzgjedhjet e maturantëve dhe qasjen e tyre drejt universitetit, performancën akademike, hendekun gjinor në përzgjedhjen e degëve, bazuar në përvoja Europiane të ngjashme me sistemin e përgjedhjes së universitetit në Shqipëri për të kuptuar qasjet dhe ka gjetur argumenta teorike për të mbështetur studimin.

Ndërsa paralelisht është punuar me ndërthurjen e metoda sasiore dhe cilësore për realizimin e studimit si më poshtë:

Të dhënat sasiore u mblodhën nëpërmjet një pyetsori të strukturuar në një kampionim prej 750 studentësh, ndjekës të programeve të studimit barchelor në universitetet shqiptare publike dhe private. Pyetsori përmbante  pyetje të cilat kanë siguruar mbledhjen e të dhënave për të konkluduar për qëllimin e studimit. Rezultatet e pyetsorëve janë në proces analize dhe do të interpretohen nga grupi kërkimor. Shkallët e vlerësimit të përdorura në këtë studim synojnë të përcaktojnë faktorët që ndikojne në vendimin e maturanteve për të hyrë në Universitet, si dhe ecurinë e tyre gjatë 3 viteve akademike.

Ndërsa të dhënat cilësore janë mbledhur gjatë muajit Dhjetor 2022 përmes 4 fokus grupeve me nga 10-15 pjesëmarrës përkatësisht në Tiranë, Shkodër, Korcë dhe Vlorë si  dhe 20 intervistave cilësore e të strukturuara.

Faleminderit kolegëve të universiteteve dhe studentëve për bashkëpunimin në këtë iniciative shkencore sfiduese, por aq e vlefshme për shoqërinë shqiptare!

 

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim