Home > Ndërkombëtarizimi > Projekte > Universiteti mesdhetar

Projekti fitues PKKZH “Ndërgjegjësimi i Fermerëve për Epokën e Re të Konsumit që sfidon Sistemet Tradicionale të Prodhimit Ushqimor – BELEROFONT” – financuar nga AKKSHI

Ekziston një nevojë urgjente për një ndryshim të rëndësishëm në sistemin e prodhimit ushqimor shqiptar për t’a bërë bujqësinë më të qëndrueshme nga ana ekonomike, mjedisore dhe shoqërore. Arritja e një tranzicioni të tillë të sistemit ushqimor është jashtëzakonisht i vështirë sepse kemi të bëjmë me një problem të karakterizuar nga mungesa e një zgjidhjeje përfundimtare dhe eksplicite. BELEROFONT dëshiron të bëjë një ndryshim në tranzicionet e sistemeve prodhuese ushqimore, duke identifikuar se cilët faktorë qëndrojnë në themel të varësive ose mos-ndryshimeve në sistemet aktuale të prodhimit ushqimor të paqëndrueshëm dhe duke treguar se si mund të kapërcehen këto. Projekti synon të përmirësojë qëndrueshmërinë e bujqësisë duke promovuar praktika në sistemet e prodhimit të ushqimit që janë më miqësore me mjedisin, ekonomikisht të qëndrueshme dhe të përshtatshme për fermerët. BELEROFONT do të identifikojë se cilët faktorë mbështesin rrugën drejt sistemeve bujqësore të qëndrueshme dhe barrierat në sistemet aktuale duke demonstruar se si mund të kapërcehen ato. Risia e BELEROFONT qëndron në kombinimin e metodave eksperimentale me një qasje të të menduarit sistemik, duke e konsideruar të gjithë sistemin agroushqimor si një ndikim në vendimet e fermerëve. Kombinimi inovativ i të dhënave sasiore dhe cilësore nga një shumëllojshmëri metodash është kontributi ynë i rëndësishëm metodologjik dhe shkencor për më shumë kërkime të bazuara në qasjen sistemike hermeneutike.

BELEROFONT shtrihet në harkun kohor Shtator 2023- Korrik 2024 dhe drejtohet nga PhD. Florjan Bombaj.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim