Home > Ndërkombëtarizimi > Projekte > Universiteti mesdhetar

Erasmus + Capacity Building in Higher Education “Bashkëpunimi Universitet-Shoqëri për Transformimin Digjital Gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor - U2SID”

Duke qenë në të njëjtën linjë me objektivat e Programit Erasmus+, financuar nga BE, projekti 2 vjeçar U2SID, kontribuon në novacionin në arsimin e lartë, duke nxitur rëndësinë e tij për tregun e punës, zhvillimin rajonal dhe shoqërinë. Projekti jo vetëm lehtëson transferimin e njohurive, por edhe krijon vlerë ekonomike e sociale nëpërmjet shpërndarjes së rezultateve të mësimdhënies e kërkimit në shoqëri e më gjerë. Me fokus në IAL-të rajonale, U2SID nxit bashkëpunimin ndërmjet universiteteve dhe grupeve të tjera të interesit, si sektori privat, politikë-bërja, shoqëria civile dhe media, duke rritur aftësitë digjitale të studentëve dhe të stafit.

Objektivat kryesore të U2SID:
• Forcimi i kompetencave digjitale të pedagogëve, studentëve dhe profesionistëve përmes Programit të Shpejtimit të Aftësive Digjitale.
• Përmirësimi i metodave inovative të mësimdhënies përmes Sfidës së Transformimit Digjital, duke ofruar studentëve një përvojë mësimore të bazuar në projekte dhe të orientuar ndaj zgjidhjeve.
• Ngritja e vetëdijes mbi rëndësinë e digjitalizimit të përfshirë duke angazhuar grupet e synuara të brishta në procesin e digjitalizimit.


Projekti shtrihet në periudhën Prill 2023- Mars 2025, zbatohet në bashkëpunim me 8 partnerë nga Shqipëria, Italia, Serbia dhe Mali i Zi dhe është i organizuar në 3 paketa pune.

Partnerët e projektit:

 • Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër – Lider
 • Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë - Partner, sektori i arsimit të lartë
 • Universiteti “Fan S. Noli” Korçë – Partner, sektori i arsimit të lartë
 • Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim – Partner, sektori i shoqërisë civile
 • Qendra për Studime të Krahasuara dhe Ndërkombëtare  - Partner, sektori i shoqërisë civile
 • Agjensia e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit – Partner, sektori qeveritar
 • Universiteti i Malit të Zi - Partner, sektori i arsimit të lartë
 • Universiteti i Beogradit –Partner, sektori i arsimit të lartë
 • Universiteti i Salentos - Partner, sektori i arsimit të lartë

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim