Home > Ndërkombëtarizimi > Projekte > Universiteti mesdhetar

Erasmus + Capacity Building in Higher Education “Studime universitare në gazetarinë bazuar në të dhëna në Ballkanin Perëndimor- WEBJOU”

Gazetaria bazuar në të dhëna (data journalism) përfaqëson një përvojë në rritje të shpejtë në arsimin e lartë në vendet evropiane. Projekti WEBJOU synon të promovojë shkëmbimin e njohurive dhe mësimdhënien e të nxënit multidisiplinar, risi në realitetin e Ballkanit Perëndimor me fokus kryesor në shkencën e të dhënave, statistikave, vizualizimin dhe komunikimit.

Financuar nga BE për një periudhë 2 vjeçare 2023-2025, ky projekt synon:

· Përcaktimi i profilit të gazetarisë bazuar në të dhëna për arsimin e lartë me reference në sistemin e arsimit të lartë të Ballkanit Perëndimor.

· Dizenjimi i 6 lëndëve me module për të realizuar trajnime të ndryshme në Big Data, Data Visualization, Statistical Analysis, Geospatial Representations, Storytelling, GDPR, të cilat do të jenë më përputhje me system vlerësimi dhe kualifikimi bazuar në ECTS.

· Realizimi i 7 lëndëve në nivelin Bachelor për gazetarinë bazuar mbi të dhëna, një për çdo institucion të arsimit të lartë pjesëmarrës në këtë projekt, përshtatur për kontekstin e Ballkanit Perëndimor me referencë të veçantë në sistemin e arsimit të lartë të Shqipërisë dhe Kosovës.

· Zhvillimi i një platforme online - Të gjitha burimet dhe materialet mësimore do të jenë të disponueshme për publikun pa pagesë (Open Educational Resources).

Projekti zbatohet në bashkëpunim me 10 partnerë nga Portugalia, Serbia, Shqipëria, Italia, Kosova dhe është i organizuar në 6 paketa pune.

Partnerët e projektit:

 • Universita Degli Studi Della Tuscia  – Lider
 • Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 • Universidade Nova De Lisboa
 • Dataninja Srl
 • Universiteti Europian i Tiranës
 • Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
 • Kolegji Universum
 • RIT Kosovo
 • Universiteti publik “Kadri Zeka”
 • Univerzitet U Novom Sadu
 • Universiteti i Tiranës

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim