Home > Studimet > Sigurimi i cilësisë

SIGURIMI I CILËSISË NË UMSH

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka në vëmendje parësore, sigurimin e cilësisë, ndaj operon për rritjen e saj në bashkëpunim me NJSBCZHK.
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë e realizon vlerësimin e programeve të studimit në të gjitha ciklet dhe format që ofron ky universitet. Me vlerësimin e programeve të studimit, përmes procedurave të qarta bëhet vlerësimi i cilësisë të veprimtarisë mësimore dhe të kërkimit shkencor.Qëllimi kryesor është që të vlerësohet nëse programi i studimit i përgjigjet standardeve shtetërore të cilësisë dhe udhëzimeve të Sigurimit të Cilësisë në Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë.
Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit të Kurrikulave (NJSBCZHK)
Përshkrimi: Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit të Kurrikulave (NJSBCZHK) është njësi e ngritur në nivel universiteti. Përbërja dhe funksionimi i kësaj njësie është miratuar nga Rektori. Mënyra e funksionimit të NJSBCZHK rregullohet me rregullore të veçantë. Kjo njësi përbëhet nga drejtuesi i zyrës, anëtarë të tjerë  të kësaj zyre që janë përzgjedhur nga pedagogët e çdo departamenti, përfaqësues nga administrata, si dhe një përfaqësues nga Këshilli i Studentëve.
Metodologjia e punës së kësaj njësie: Bazohet në Rregulloren e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit të Kurrikulave, Manualin e saj, Ligjin e Arsimit te Lartë në Republikën e Shqipërisë, Statutin e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Rregulloren e UMSH, si dhe të gjitha dokumentet e ASCAL-it.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim