Home > Jeta sociale studentore > Klubet studentore

Klubet Studentore

Për një jetë sa më aktive studentore, Zyra e Këshillimit të Studentit dhe Karrierës, ka ngritur klubet studentore të UMSH. Qëllimi i tyre është që studentët sipas programit të studimit të munden të realizojnë takime edhe më gjerë se orët në auditor. Këto klube zhvillojne takime 2-3 herë në muaj në formë debatesh, tryeza të rrumbullakëta, diskutime për tema të fushave si dhe të ftuar të fushave të ekspertizës që mbulohen nga departamenti.

 • Klubi  "Juristët e së ardhmes". 
 • Klubi  "Encryption Texts"
 • Klubi  "Klubi i Shkencave Politike" 
 • Klubi  "Financieri Nesër"
 • Klubi  "Menaxherët e së ardhmes" 
 • Klubi  "Klubi i Studimeve Ndërkombëtare dhe Diplomatike"
 • Klubi  "Mental Well-Being" 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim