Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Dr. Holta Heba

KUALIFIKIMI AKADEMIK

Studime të Doktoratës - Dr. në Shkenca komunikimi, Universiteti Europian i Tiranës

Studime Master - MND në Teori dhe modele komunikimi, Shkenca Komunikimi , Universiteti Europian i Tiranës

Studimet e Ciklit të Lartë - Përkthyes/Interpret në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës
Specialiste në fushën e komunikimit, marrëdhënie me publikun dhe përkthimit.

Me përvojë në mësimdhënie në nivel universitar.

Me përvojë në drejtim në nivel universitar.

Eksperiencë të pasur pune  në menaxhimin e arsimit në nivel universitar.

Lektore për lëndët: Shkrim akademik, Teori komunikimi, Elementë komunikimi, Komunikim ndërkulturor. Metoda kërkimi shkencore.

Autore e librit : Shqipërimi si art. Rrugëtimi i La Fontenit nga Cajupi te Kokona. Monografi.

Autore e librit: Komunikimi si zgjidhje dhe zgjedhje. Monografi.

Autore e librit: Se ti je... Monografi

Ka publikuar artikuj shkencorë në revista të njohura shkencore brenda dhe jashtë vendit si edhe ka referuar në konferenca të ndryshme shkencore në fushën e komunikimit dhe përkthimit, brenda dhe jashtë vendit.  

Ka publikuar artikuj socialë në gazetat e përditshme brenda vendit.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim