Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Valter Hoxha

Edukimi: Diplomë në Ekonomi Agrare (2008), Fakulteti i Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës. “Master 2 Kërkimi” në menaxhimin e burimeve natyrore (2009), IAMM, Montpellier; “Master 2 Profesional” në gjeomatikë, UM3/ UM 2 / AgroPariTech, Montpellier.
“Doktor” në Gjeografi dhe Manaxhim Hapësinor, (2014), Universiteti Paul-Valéry/UM3, Montpellier, Francë.
Eksperienca: Eksperiencë kërkimore prej 5 vjetësh në Francë (2010-2015) në njësinë e kërkimit LAMES (Laboratori Mesdhetar për  Ekonominë dhe Shkencat Sociale), Montpellier, Francë. Në periudhën 2015-2016, kam qënë i kontraktuar nga seksioni i Ministrisë së Bujqësisë Franceze “FrancAgriMer”, me tematikë: “Tregu i bimëve aromatike dhe medicinale: analizë dhe tendencë e tregut botëror dhe strategjitë ekonomike në Shqipëri.”
Eksperiencë disa vjecare në mësimdhënie në Universitetin “Mesdhetar i Shqipërisë” dhe universitete të tjera të vendit në lëndët: Mikroekonomi, Makroekonomi, Menaxhim i pasurive të paluajtshme, etj.
Drejtimet e kërkimit: Veprimtaria kërkuese është fokusuar në: Menaxhimin e burimeve natyrore dhe më specifikisht në bimët aromatike dhe medicinale duke përdorur teknologjinë GPS në identifikimin dhe vlerësimin e tyre;  menaxhimin territorial dhe ekonominë e informacionit.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim