Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Ferjolt Ozuni

Edukimi: Ka përfunduar studimet e larta në Akademinë e Studimeve Ekonomike (2009) në Bukuresht, Rumani në fakultetin e “Mardhënieve Ekonomike Ndërkombëtare” me profil “Ekonomi dhe Biznes Ndërkombëtar”. Në 2011 ka përfunduar studimet “Master Shkencor” nga U.C. Dimitrie Cantemir në Bukuresht, Rumani, në Fakultetin e Marrëdhënieve Ekonomike Ndërkombëtare, me profil “Ekonomi dhe Biznes Ndërkombëtar – Integrim dhe Biznes Europian”.  Ka marrë gradën shkencore “Doktor” (2018) në fushën e Menaxhimit nga Universiteti i Kraiovës, Rumani me titull teze “Veçoritë e Menaxhimit te Turizmit ne Shqipëri”. Ka ndjekur trajnime dhe workshop-e profesionale të ndryshme brenda dhe jashtë vendit për zhvillimet më të fundit në fushën e e-Business, Marketingut, Menaxhimit dhe Turizmit.
Eksperienca: Ka një eksperiencë disa-vjeçare në mësimdhënie për lëndët: e-Business, Biznes Ndërkombëtar, Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare. Gjithashtu, ka një eksperiencë të gjatë brenda dhe jashtë vendit në sektorin e turizmit dhe transporteve duke qënë menaxher dhe administrator i një sërë kompanish që operojnë në këtë sektor. Si specialist në fushën e turizmit, ka qënë pjesëmarrës në shumë projekte dedikuar turizmit; ka qenë pjesëmarrës në organizime dhe evente promovuese të turizmit Shqiptar në arenën ndërkombëtare; është aktiv në debatet dhe diskutimet publike dhe mediatike për sektorin e turizmit, transportit dhe biznesit elektronik si dhe ka publikuar shpesh artikuj shkencorë dhe mediatik në lidhje me këto sektorë. Gjithashtu, ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka referuar për tema të ndryshme si ato në sektorin e turizmit ashtu edhe ato të biznesit elektronik dhe menaxhimit.
Aktualisht, i angazhuar në mësimdhënie në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë pranë Universiteti “Mesdhetar i Shqipërisë”, si dhe në projekte të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.
Drejtimet e kërkimit: turizem, transporte, e-business, biznes elektronik, e-learning, menaxhim, marketing, e-marketing.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim