Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Ferjolt Ozuni

Edukimi: Ka përfunduar studimet e larta në Akademinë e Studimeve Ekonomike (2009) në Bukuresht, Rumani në fakultetin e “Mardhënieve Ekonomike Ndërkombëtare” me profil “Ekonomi dhe Biznes Ndërkombëtar”. Në 2011 ka përfunduar studimet “Master Shkencor” nga U.C. Dimitrie Cantemir në Bukuresht, Rumani, në Fakultetin e Marrëdhënieve Ekonomike Ndërkombëtare, me profil “Ekonomi dhe Biznes Ndërkombëtar – Integrim dhe Biznes Europian”.  Ka marrë gradën shkencore “Doktor” (2018) në fushën e Menaxhimit nga Universiteti i Kraiovës, Rumani me titull teze “Veçoritë e Menaxhimit te Turizmit ne Shqipëri”. Ka ndjekur trajnime dhe workshop-e profesionale të ndryshme brenda dhe jashtë vendit për zhvillimet më të fundit në fushën e e-Business, Marketingut, Menaxhimit dhe Turizmit.
Eksperienca: Ka një eksperiencë disa-vjeçare në mësimdhënie për lëndët: e-Business, Biznes Ndërkombëtar, Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare. Gjithashtu, ka një eksperiencë të gjatë brenda dhe jashtë vendit në sektorin e turizmit dhe transporteve duke qënë menaxher dhe administrator i një sërë kompanish që operojnë në këtë sektor. Si specialist në fushën e turizmit, ka qënë pjesëmarrës në shumë projekte dedikuar turizmit; ka qenë pjesëmarrës në organizime dhe evente promovuese të turizmit Shqiptar në arenën ndërkombëtare; është aktiv në debatet dhe diskutimet publike dhe mediatike për sektorin e turizmit, transportit dhe biznesit elektronik si dhe ka publikuar shpesh artikuj shkencorë dhe mediatik në lidhje me këto sektorë. Gjithashtu, ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka referuar për tema të ndryshme si ato në sektorin e turizmit ashtu edhe ato të biznesit elektronik dhe menaxhimit.
Aktualisht, i angazhuar në mësimdhënie në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë pranë Universiteti “Mesdhetar i Shqipërisë”, si dhe në projekte të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.
Drejtimet e kërkimit: turizem, transporte, e-business, biznes elektronik, e-learning, menaxhim, marketing, e-marketing.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim