Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHDc. Morena Boja

Edukimi: Diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Universitetin Bujqesor të Tiranës në të dy ciklet e studimit Bachelor (2008-2011) dhe Master Shkencor (2011-2013). Aktualisht në përfundim të studimeve doktorale në University of National and World Economy, Sofie Bullgari për Marketing dhe Planifikim Strategjik me temë: “Consumer preference for food product (The case of olive oil in Albania)”.
Eksperienca: Eksperiencat e punës jane në sektorin bankar si bankiere personale dhe analiste kredie dhe prej pesë vitesh pjesë e fushës akademike, e përfshirë në procesin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Aktualisht lektore pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”,  në departamentin e Ekonomisë, duke ofruar mësimdhënie në lëndët Menaxhim, Marketing, Etika dhe Komunikimi në Biznes.
Zotëron në nivel C1 gjuhën Italiane dhe Angleze.
Drejtimet e kërkimit: Fushat e kërkimit janë Marketing, Menaxhim dhe Menaxhim i Institucioneve Financiare, Marketingu Dixhital, Preferencat e konsumatorëve etj.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim