Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Ina Shehu

Edukimi: Ka përfunduar studimet në fakultetin e Ekonomisë, dega Ekonomiks, duke fituar gradën “Master shkencor” (2010) – diplomë e integruar e nivelit të dytë dhe gradën “Master profesional” për “Studime Ekonomike Europiane” (2013)  në Universitetin e Tiranës.
Eksperienca: Ka një eksperiencë të gjatë pune pranë Institutit të Statistikave dhe një eksperiencë disa vjecare në mësimdhënie në disa universitete të vendit për lëndët: Statistikë, Makroekonomi, Makroekonomi e Ndërmjetme dhe Ekonomi Monetare. Përmes eksperiencës pranë Institutit Gjerman të Statistikave ka thelluar njohuritë mbi metodat dhe praktikat e përdorura nga vendet anëtare të BE-së për vlerësimin e treguesve të ndryshëm. Ka marrë pjesë në grupe pune ndër-institucionale mbi zhvillimin e statistikave makroekonomike, hartimin e Programeve Zyrtare Statistikore (PSZ), projekte ndërkombëtare IPA Multi-Beneficiary për implementimin e metodologjive të reja. Aktualisht, e angazhuar në mësimdhënie në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë pranë UMSH. Ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.
Drejtimet e kërkimit: ekonomiks, teoritë ekonomike, politikat fiskale dhe monetare, përmirësimi i metodave ekzistuese dhe zhvillimi i metodave të reja për vlerësimin e treguesve statistikorë, kryesisht ato makroekonomikë.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim