Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Ina Shehu

Edukimi: Ka përfunduar studimet në fakultetin e Ekonomisë, dega Ekonomiks, duke fituar gradën “Master shkencor” (2010) – diplomë e integruar e nivelit të dytë dhe gradën “Master profesional” për “Studime Ekonomike Europiane” (2013)  në Universitetin e Tiranës.
Eksperienca: Ka një eksperiencë të gjatë pune pranë Institutit të Statistikave dhe një eksperiencë disa vjecare në mësimdhënie në disa universitete të vendit për lëndët: Statistikë, Makroekonomi, Makroekonomi e Ndërmjetme dhe Ekonomi Monetare. Përmes eksperiencës pranë Institutit Gjerman të Statistikave ka thelluar njohuritë mbi metodat dhe praktikat e përdorura nga vendet anëtare të BE-së për vlerësimin e treguesve të ndryshëm. Ka marrë pjesë në grupe pune ndër-institucionale mbi zhvillimin e statistikave makroekonomike, hartimin e Programeve Zyrtare Statistikore (PSZ), projekte ndërkombëtare IPA Multi-Beneficiary për implementimin e metodologjive të reja. Aktualisht, e angazhuar në mësimdhënie në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë pranë UMSH. Ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.
Drejtimet e kërkimit: ekonomiks, teoritë ekonomike, politikat fiskale dhe monetare, përmirësimi i metodave ekzistuese dhe zhvillimi i metodave të reja për vlerësimin e treguesve statistikorë, kryesisht ato makroekonomikë.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim