Home > Kërkimi shkencor > Aktivitete të tjera

Partneriteti Publik-Privat, themeluesi i UMSH-së Anastas Angjeli leksion të hapur për studentët

 

Debati mbi financimin sipas mënyrës së Partneritetit Publik- Privat ishte sot në fokus  në leksionin e hapur të zhvilluar për studentët e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.  Ky leksion u mbajt nga themeluesi i UMSH-së, Akademik, Prof-Dr Anastas Angjeli. Ai shpjegoi për studentët se marrëdhënia midis qeverisë, sektorit privat dhe shoqërisë civile konsiderohet faktor i rëndësishëm për arritjen e zhvillimit të qëndrueshë. Lidhjet midis qeverisjes dhe partneritetit vendosen përmes konsultimit, koordinimit, pjesëmarrjes dhe dialogut. Profesor Angjeli duke nënvizuar se këndvështrimet për PPP, janë të ndryshme u dha përgjigje 10 prej pyetjeve më të rëndësishme që lidhen me këtë përtneritet. Gjithashtu ai shpjegoi se debati është i pashmangshëm jo vetëm në vendin tonë por edhe në vende shumë më të zhvilluara. Gjatë leksionit, Profesor Angjeli bëri  një sqarim të përmbledhur, duke përfshirë  një reflektim teorik, ligjor dhe praktik, por veçanërisht ndaj nevojës për një qasje të re përmirësuese në kuadrin ligjor që rregullon këtë lloj veprimtarie.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim