Home > Jeta sociale studentore > Aktivitete studentore

Sensibilizim i studentëve të UMSH mbi vullnetarizmin

“Rinia Shqiptare dhe Vullnetarizmi”. Kjo ishte tematika e ëorkshopit të zhvilluar në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë nga grupi UnionS dhe Rrjeti i Studentëve Shqiptarë në Botë. Ky aktivitet I zhvilluar edhe në Universitete të tjera kishte në focus sensibilizimin e të rinjve mbi rëndësinë e vullnetarizmit, nxitjen e tyre për t’u përfshirë në punë vullnetare, si dhe paraqitjen e rasteve të suksesshme të personave që ia kanë dalë të bëhen dikushi nëpërmjet punës vullnetare, duke pasur kështu ndikim të drejtpërdrejtë e të rinjtë. Gjatë takimit me studentët e UMSH theksi u vu se të rinjtë duhet të besojnë në fuqinë e tyre dhe ta përdorin atë si një përfitim i ndërsjelltë në dobi të komunitetit dhe avancimit të tyre personal.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim