Home > Studentët > Jeta studentore

Sensibilizim i studentëve të UMSH mbi vullnetarizmin

“Rinia Shqiptare dhe Vullnetarizmi”. Kjo ishte tematika e ëorkshopit të zhvilluar në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë nga grupi UnionS dhe Rrjeti i Studentëve Shqiptarë në Botë. Ky aktivitet I zhvilluar edhe në Universitete të tjera kishte në focus sensibilizimin e të rinjve mbi rëndësinë e vullnetarizmit, nxitjen e tyre për t’u përfshirë në punë vullnetare, si dhe paraqitjen e rasteve të suksesshme të personave që ia kanë dalë të bëhen dikushi nëpërmjet punës vullnetare, duke pasur kështu ndikim të drejtpërdrejtë e të rinjtë. Gjatë takimit me studentët e UMSH theksi u vu se të rinjtë duhet të besojnë në fuqinë e tyre dhe ta përdorin atë si një përfitim i ndërsjelltë në dobi të komunitetit dhe avancimit të tyre personal.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim