Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ishte pjesë e Tirana SME WEEK 2018

 


Një javë intensive takimesh mes biznesit - universiteteve- vendimarresve, finalizuar me një konferencë me temë " Transforming the economy".
Prof. Nevila Xhindi, drejtuese e Departamentit të Administratës Publike në UMSH prezantoi në konferencë punimin " Education 4.0 vs Industry 4.0", duke sjellë një perceptim të ri mbi rrugëtimin e arsimit e të dijeve në përshtatshmëri me risitë e inovacionit dhe industrisë. Ku jemi e ku duhet të shkojmë...rrugë e gjatë, punë shumë, por investim që ia vlen!
Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë është ndër pionerët e këtij investimi me kurrikula të reja dhe në përshtatshmëri me tregun e punës, falë edhe angazhimit në projektin Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/
294- “ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in theAdriatic-Ionian aREa” – FUTURE 4.0, financuar nga Bashkimi Europian.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim