Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

UMSH, marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Studimeve Albanologjike

 

 


Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë dhe Akademia e Studimeve Albanologjike, nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi. Kjo marrëveshje, u firmos mes rekotrëve respektivë Akademik Gudar Beqiraj dhe Akademik Marenglen Verli. Sipas kësaj marrëveshjeje, dy institucionet marrin përsipër të bashkëpunojnë në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor. Ato do të inkurajojnë kontaktet e drejtpërdrejta ndërmjet anëtarëve të personelit akademik të fakulteteve, departamenteve, institucioneve kërkimore dhe studentëve. Të dy institucionet arsimore do të munden të shkëmbejnë personelin akademik për zhvillime leksionesh speciale nga autoritetet shkencore, në ciklet e ndryshme universitare nga niveli bachelor deri në studimet doktorale. Gjithashtu falë kësaj marrëveshjeje, UMSH dhe ASA do të munden të shkëmbejnë studentë, të promovojnë dhe prodhojnë publikime të përbashkëta në kërkimin shkencor;si dhe të organizojnë pjesmrrje në programe të veçanta akademike afatshkurtra.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim