Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

UMSH Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Aldo Moro, të Barit.

 

Studentët e Universitetetit Mesdhetar, tashmë mund të kryejnë , një pjesë të studimeve të tyre në Itali. UMSH nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin Aldo Moro, të Barit.
Aplikimet për shkëmbimin e studentëve, nga sa përcakton marrëveshja do të zhvillohen nga dy universitetet mbi baza reciprociteti brenda të njëjtit vit akademik.
“Studentët e shkëmbyer do të pranohen për një periudhë që zgjat një ose dy semestra dhe për një periudhë maksimale prej një viti akademik”, përcakton marrëveshja.
Sipas saj, studentët e shkëmbyer mund të ndjekin lëndë për të marrë kredite dhe institucioni pritës duhet të lëshojë një vërtetim, në të cilin të shënohen notat e marra për studentët e shkëmbyer në përputhje me të njëjtat rregulla dhe rregullore që zbatohen për studentët e regjistruar normalisht.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim