Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

UMSH Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Aldo Moro, të Barit.

 

Studentët e Universitetetit Mesdhetar, tashmë mund të kryejnë , një pjesë të studimeve të tyre në Itali. UMSH nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin Aldo Moro, të Barit.
Aplikimet për shkëmbimin e studentëve, nga sa përcakton marrëveshja do të zhvillohen nga dy universitetet mbi baza reciprociteti brenda të njëjtit vit akademik.
“Studentët e shkëmbyer do të pranohen për një periudhë që zgjat një ose dy semestra dhe për një periudhë maksimale prej një viti akademik”, përcakton marrëveshja.
Sipas saj, studentët e shkëmbyer mund të ndjekin lëndë për të marrë kredite dhe institucioni pritës duhet të lëshojë një vërtetim, në të cilin të shënohen notat e marra për studentët e shkëmbyer në përputhje me të njëjtat rregulla dhe rregullore që zbatohen për studentët e regjistruar normalisht.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim