Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Studentët e UMSH trainohen për kurset e turizmit

 

 

Ka filluar tashmë në UMSH zhvillimi i kurseve të Turizmit bazuar në marrëveshjen me The HeadHunter, në kuadër të Projektit “People First”, financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze në Shqipëri. Studentët e përfshirë, të cilët po trainohen për profesionet e Turizmit të përzgjedhura prej tyre, si; Drejtues në Turizëm, Udhërrëfyes Turistik, etj, përkrah njohurive specifike të lidhura me profesionin, marrin njohuri mbi koncepte të rëndësishme si; Komunikimi, Puna në Grup, Anti-diskriminimi dhe gjithashtu, marrin këshillim individual mbi Zhvillimin e Karrierës.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim