Home > Jeta sociale studentore > Këshilli studentor

Këshilli Studentor

Këshilli studentor i Universitetit "Mesdhetar i Shqipërisë" është një organ i pavarur, i cili përfaqëson interesat e studentëve. Ai nuk mund të organizohet me struktura të tjera politike dhe jopolitike, jashtë institucioneve përkatëse të Arsimit të Lartë. Këshilli studentor shpreh mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm të institucionit të Arsimit të Lartë, si për planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve, ndarjen e burimeve financiare, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme, kulturore, artistike, sportive etj.

Këshilli Studentor UMSH (Kontaktet)

Kryetar i Këshillit Studentor

 • Bojken  Shenaj  email: bojken.shenaj@umsh.edu.al     cel: 069 99 67 925

Sekretare e Përgjithshme e Këshillit Studentor

 • Xhuliana Sinani  email:xhuliana.sinani@umsh.edu.al    cel:069 36 36 013

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim