Home > Studentët > Këshilli studentor

Këshilli Studentor

Këshilli studentor i Universitetit "Mesdhetar i Shqipërisë" është një organ i pavarur, i cili përfaqëson interesat e studentëve. Ai nuk mund të organizohet me struktura të tjera politike dhe jopolitike, jashtë institucioneve përkatëse të Arsimit të Lartë. Këshilli studentor shpreh mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm të institucionit të Arsimit të Lartë, si për planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve, ndarjen e burimeve financiare, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme, kulturore, artistike, sportive etj.

Këshilli Studentor UMSH (Kontaktet)

Kryetar i Këshillit Studentor

Sekretare e Përgjithshme e Këshillit Studentor

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim